Skriftlig spørsmål fra Rigmor Andersen Eide (KrF) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1111 (2009-2010)
Innlevert: 28.04.2010
Sendt: 29.04.2010
Besvart: 06.05.2010 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Rigmor Andersen Eide (KrF)

Spørsmål

Rigmor Andersen Eide (KrF): GC Rieber Oils import av fiskeolje fra Vest-Sahara og feilrapportering til tollmyndighetene gjorde at NHO-president Paul-Chr. Rieber valgte å trekke seg. Naturvernforbundet har avdekket at fiskeoljen fra GC Rieber Oils brukes av Ewos, heleid av det delvis statseide Cemaq-konsernet. Samtidig fordømmer norske myndigheter Marokkos okkupasjon av Vest-Sahara, og har bedt norsk næringsliv om ikke å handle med landet.
Mener statsråden at regjeringen har fulgt regelverket for statlig eierskap i denne saken?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Cermaq ASA er et børsnotert selskap der staten eier 43,5 prosent. I henhold til rolledelingen i allmennaksjeloven er det styret og ledelsen i selskapet sitt ansvar å foreta de forretningsmessige beslutningene, inkludert de som knytter seg til driften. Det ligger i dette at det også er selskapets ansvar å sikre at det følger tilrådninger fra norske myndigheter på ulike områder, samt at det følger opp statens forventninger til selskapenes arbeid med samfunnsansvar slik disse blant annet er uttalt i Eierskapsmeldingen (St.meld. nr. 13 (2006-2007) Et aktivt og langsiktig eierskap).

Da det ble kjent at Cermaqs datterselskap EWOS handlet fiskeolje av GC Rieber Oils fra Vest-Sahara ba Nærings- og handelsdepartementet om en skriftlig redegjørelse fra selskapet. Videre ble det kommunisert til Cermaq at Nærings- og handelsdepartementet forventet at Cermaq og dets datterselskaper hadde kontakt med, og fulgte råd fra, Utenriksdepartementet når det gjelder forståelsen av tilrådningen vedrørende handel med Vest-Sahara.

Cermaq ASA besluttet 9. april å avslutte handelen med GC Rieber Oils knyttet til importert fiskeolje fra Vest-Sahara. Denne beslutningen har jeg tatt til etterretning.