Skriftlig spørsmål fra Per Arne Olsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1166 (2009-2010)
Innlevert: 06.05.2010
Sendt: 07.05.2010
Besvart: 19.05.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per Arne Olsen (FrP)

Spørsmål

Per Arne Olsen (FrP): Undertegnede er gjort kjent med at fedmeoperasjoner ikke lenger skal kunne gis til pasienter gjennom ordningen med "raskere tilbake". Det vises i denne sammenheng til den svært lange ventetiden som allerede eksisterer knyttet til disse operasjonene i Norge.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at pasienter med behov for fedmeoperasjoner, blir gitt dette, uten å måtte vente i svært lang tid, og vil hun vurdere å innlemme disse pasientene i ordningen med "raskere tilbake"?

Begrunnelse

Undertegnede er gjort kjent med at fedmeoperasjoner ikke lenger skal kunne gis til pasienter gjennom ordningen med "raskere tilbake". Det vises i denne sammenheng til den svært lange ventetiden som allerede eksisterer knyttet til disse operasjonene i Norge.
Det er slik undertegnede ser det, svært uheldig, at det er så lang ventetid for denne pasientgruppen. Dette medfører sykefravær, lavere livskvalitet og store helsemessige problemer som er relatert til denne sykdommen.
Det bør derfor legges til rette for bruk av både privat og offentlig kapasitet som i dag er ubenyttet, samt videre, sørge for at fedmeoperasjoner igjen innlemmes i ordningen med "raskere tilbake".
Det bes om statsrådens redegjørelse til disse spørsmålene.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: For 2010 har de regionale helseforetakene fått stilt til disposisjon om lag 484 mill. kroner fra ordningen ”Raskere tilbake”. Hensikten med ordningen er å bringe personer som mottar sykepenger raskere tilbake til arbeidslivet og dermed redusere sykefraværet og utstøting fra arbeidslivet. Tilbudene søkes innrettet med tanke på å nå målet om redusert sykefravær.

Innenfor denne ordningen er en stor del av tilbudene rettet mot pasienter med muskel- og skjelettlidelser. Innenfor dette fagområdet utgjør ortopedisk kirurgi en stor andel. Videre er tverrfaglige og tverrspesialiserte poliklinikker for personer med sammensatt sykdomsbilde og mer uspesifikke lidelser et nytt tilbud.

Når det gjelder sykelig overvekt er det i Oppdragsdokument 2010 presisert at de regionale helseforetakene skal utrede, gjennomgå og vurdere ventetiden for pasientgrupper med lang ventetid. Det skal iverksettes tiltak for å redusere ventetiden for kirurgisk behandling av sykelig overvekt.

Departementet har innhentet informasjon fra de regionale helseforetakene når det gjelder avtaler om tilbud innenfor ”Raskere tilbake”.

Når det gjelder tilbud om operasjoner for sykelig overvekt innenfor ordningen ”Raskere tilbake”, bevilget Helse Sør-Øst RHF midler gjennom denne ordningen til operasjon av pasienter med sykelig overvekt i 2008 og 2009. Operasjonene ble foretatt ved flere sykehus i regionen. For 2010 valgte Helse Sør-Øst RHF å endre innretningen på behandlingstilbud som gis gjennom ordningen ”Raskere tilbake”. Bakgrunnen er å oppfylle intensjonen om få sykmeldte personer raskere tilbake i arbeid.

Innenfor ”Raskere tilbake” gis det imidlertid tilbud til pasienter med sykelig overvekt gjennom konservativ behandling ved Sykehuset i Vestfold HF, Oslo universitetssykehus HF Aker, Sykehuset Telemark HF og Sørlandet sykehus HF.

I tillegg er det slik at tilbudet om eventuell operasjon ved overvekt tilbys gjennom det ordinære helsetilbudet ved flere av helseforetakene og skal etter opplysninger fra Helse Sør-Øst dekke ”sørge for”-ansvaret.

Helse Vest RHF har ikke etablert prosjekt eller tiltak til personer med overvekt innenfor ”Raskere tilbake”. Det er lagt til grunn at det må være en tilstrekkelig sammenheng mellom tiltaket og resultatet, som skal være raskere tilbake i arbeid. Helse Vest RHF vurderer det slik at kirurgi for sykelig overvekt ikke hører naturlig hjemme under ordningen ”Raskere tilbake”.

I Helse Midt-Norge RHF har det hittil ikke vært utført operasjoner for sykelig overvekt innenfor ordningen ”Raskere tilbake”.

Helse Midt-Norge RHF legger vekt på at livsstilsendring er fundamentet i all behandling av sykelig overvekt i tillegg til operasjoner for sykelig overvekt.

Det er lagt opp til at tverrfaglige overvektpoliklinikker skal være etablert i alle helseforetak i 2010. Antall operasjoner for sykelig overvekt er gradvis trappet opp.

Ett helseforetak planlegger å foreta operasjoner for sykelig overvekt innenfor ordningen ”Raskere tilbake” i 2010.

Helse Nord RHF har ikke gitt tilbud om operasjoner for sykelig overvekt gjennom ordningen ”Raskere tilbake”. I 2009 og i inneværende år er det iverksatt flere tiltak for å styrke utrednings- og operasjonskapasiteten. I Helse Nord er ”flaskehalsen” for disse pasientene utredning. Det vurderes å etablere en kveldspoliklinikk ved Helse Nords senter for sykelig overvekt ved Nordlandssykehuset ved hjelp av midler fra ordningen ”Raskere tilbake”, for å øke utredningskapasiteten.

Helse Nord RHF følger de faglige retningslinjene utarbeidet av fagmiljøene i de fire regionale helseforetakene. Disse vektlegger at den preoperative og postoperative fasen bør skje i nær tilknytning til pasientens hjemsted. Helse Nord RHF ønsker derfor å benytte lokalsykehusene og lærings- og mestringssentrene til denne oppgaven, og at behandling av sykelig overvekt skal foregå i nært samarbeid med kommunehelsetjenesten.