Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1209 (2009-2010)
Innlevert: 14.05.2010
Sendt: 18.05.2010
Besvart: 31.05.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Når helsepersonell forteller at store psykiske problemer som har ført til at en person har forsøkt å ta selvmord ikke er store nok til at man kan få hjelp til å gjøre noe med det så reageres det veldig sterkt. Undertegnede er også kjent med at andre har fått dekket operasjoner pga. psykiske problemer så virker denne episoden svært spesiell.
Er statsråden tilfreds med helsepersonellets håndtering, og mener statsråden at psykiske problemer av denne typen ikke er alvorlige nok og at det er greit å ikke få hjelp?

Begrunnelse

En person har helt siden barneårene hatt store utfordringer med å akseptere utseendet sitt, og har forsøkt alt for å få bort den fysiske plagen. En rekke slankekurer, dietter, trening osv. er prøvd ut, men ingenting har gitt resultater og problemene har bare blitt større og gått over fra å "bare" være fysiske til å bli store psykiske.
Derfor oppsøkte vedkommende fastlegen sin og fortalte at dette tar opp for mye av døgnets tid og legger en stor demper på livskvalitet. Personen dette gjelder, spurte legen om muligheten for å få en operasjon. Legen trodde kanskje pasienten kunne få det i henhold til sin sykehistorie, og pasienten ble sendt til Drammen Private Sykehus. De har avtaler med det offentlige. Etter at pasienten og kirurgen hadde snakket sammen om hva som var plagen, kikket kirurgen nøye rundt og tegnet opp hva som måtte gjøres. Deretter fortalte han hva det vil koste fordi pasienten ikke ville få det dekket. Pasienten spør da: "Er det ingen mulighet for meg å få dette dekket?"
- Nei sa kirurgen, hadde du hatt fysiske plager i forhold til dette så hadde du fått det. Men psykiske lidelser hadde ikke noe å si!

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg er ikke kjent med det aktuelle eksempelet som det henvises til i spørsmålet og kan heller ikke gå inn i enkeltsaker. Jeg vil imidlertid på generelt grunnlag påpeke at det er viktig at pasientene får god informasjon både om grunnsykdom og forhold av individuell karakter det må tas hensyn til når en vurdering av behandlingsform, herunder operasjon, skal foretas. I henhold til pasientrettighetsloven § 2-3 har man som pasient rett til fornyet vurdering av sin helsetilstand av spesialisthelsetjenesten.

Alle pasienter som oppfyller kravene til operasjon for fedme har krav på en vurdering for slik behandling. Helsedirektoratet har i 2009 utarbeidet en prioriteringsveileder for sykelig overvekt.

Det er viktig å understreke at ikke alle pasienter med sykelig overvekt vil være aktuelle for operasjon. Ifølge Helsedirektoratets prioriteringsveileder kan pasienter med sykelig overvekt få tilbud om kirurgisk behandling når dette er faglig begrunnet og etter en individuell vurdering. Sykelig overvekt i seg selv gir ikke rett til kirurgisk behandling.

Pasienter med psykiske problemer er ikke utelukket fra operativ behandling, men vurderingen gjøres ut fra den somatiske lidelsen og ikke som behandling av pasientens psykiske problemer/lidelser. Pasientens psykiske plager må vurderes opp mot muligheten til å gjennomføre de endringer i spisevaner og levesett som en slik operasjon krever for at resultatet skal bli tilfredsstillende. Jeg vil understreke at det er de samme kravene som må oppfylles for å få foretatt en fedmeoperasjon enten man betaler operasjonen selv eller operasjonen gjøres i den offentlige helsetjenesten.

Sykelig overvekt er en kompleks tilstand, og mange pasienter vil kunne ha behov for tiltak innenfor psykisk helsevern i tillegg til somatiske helsetjenester for å redusere vekt og følgesykdommer. Tverrfaglig utredning og behandling i samarbeid med primærhelsetjenesten er viktige tiltak for å bidra til optimale og effektive behandlingsforløp for pasienten. Det er også viktig å støtte dem som har vektrelaterte helseproblemer til å etablere helsefremmende livsstrategier.

Forekomsten av overvekt og fedme er økende blant barn og voksne i Norge. Også forekomsten av sykelig overvekt er økende. Dette er en alvorlig utvikling, ikke minst fordi vi vet at mange får tilleggslidelser. Forebygging er derfor svært viktig.

Helsedirektoratet har under ferdigstillelse retningslinjer som setter fokus på forebygging, vurdering og behandling i primærhelsetjenesten. Dette er svært viktige verktøy for helsepersonell når det gjelder forebygging av fedme og er et viktig tiltak for å bedre den fysiske og psykiske helsen til den som sliter med overvekt.