Skriftlig spørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1455 (2009-2010)
Innlevert: 16.06.2010
Sendt: 17.06.2010
Rette vedkommende: Arbeidsministeren
Besvart: 25.06.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): Internasjonal virksomhet i Bergensregionen blir ofte akterutseilt av en lang saksgang for de som søker og ønsker et arbeidsforhold i Bergensregionen. En venter både hos politi, skatteetat og UDI. Noe som kunne vært unngått eller i alle fall forkortet ventetiden noe med et SUA kontor også her. Slike sentre finnes allerede og det har hjulpet på betraktelig i søkerprosessen.
Vil statsråden opprette et slikt kontor i Bergen?

Begrunnelse

Bergen næringsråd har sendt brev til Utlendingsdirektoratet om opprettelsen av et servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA) i Bergen. Disse kontorene er lokalisert flere steder i landet. Og det har hjulpet betraktelig på mottakssituasjonen for utenlandske arbeidstakere. Bergen og Hordaland har en stor befolkning. Og man vet at disse som har behov for slike tjenester er mange. Derfor hadde det hjulpet på søkerprosessen slik at denne hadde gått fortere med et SUA kontor. Politi - og skattemyndigheter er også opptatt av dette. Og mener at et slikt kontor bør komme raskest mulig. Noe som igjen hadde ført til at Bergen og Hordaland hadde blitt også et mer attraktivt næringsområde.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Det finnes i dag servicesentra for utenlandske arbeidstakere i Oslo og Stavanger, samt en egen lokal løsning i Kirkenes. En eventuell videre utbygging av slike sentra bør nå ses i sammenheng med forslag knyttet til endringer i utlendingsforvaltningens førstelinjetjeneste. Et eget prosjekt har levert en rapport om oppgave- og ansvarsdelingen i utlendingsforvaltningen, som regjeringen har til vurdering. Forslagene i rapporten dreier seg blant annet om oppgavefordelingen mellom UDI og politiet. Forslagene berører saker om oppholdstillatelser for arbeidssøkere, samt den registreringsordning som er etablert overfor arbeidssøkere fra medlemsland i EU.

Jeg vil også understreke at det nettopp er foretatt omfattende regelendringer i utlendingsregelverket. De nye reglene trådte i kraft 1. januar i år. Gjennom blant annet enklere regler er målsettingen å bringe saksbehandlingstiden av oppholdssaker ned. Dette påvirker grunnlaget for servicesenterkonseptet, slik vi kjenner det fra blant annet Oslo.

På bakgrunn av dette vil jeg ikke på det nåværende tidspunkt ta initiativ til å opprette et servicesenter for utenlandske arbeidstakere i Bergen.