Skriftlig spørsmål fra Åge Starheim (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1657 (2009-2010)
Innlevert: 02.09.2010
Sendt: 02.09.2010
Besvart: 10.09.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Åge Starheim (FrP)

Spørsmål

Åge Starheim (FrP): Det er no sett ned 4 utval som skal utgreie kabelalternativ for kraftlinja i Hardanger, som skal danne grunnlag for ei ny vurdering av linjevalet i denne regionen. Linja Fardal-Ørskog i Sogn og Fjordane har også skapt eit stort engasjement for å sikre at linja gjer minst mogeleg naturinngrep.
Vil statsråden sikre at det vert gjort tilsvarande vurderingar for kraftlinja Fardal-Ørskog som i Hardanger, slik at det også her straks vert gjennomført ekstern utgreiing av sjøkabel, jordkabel eller andre linjeval?

Begrunnelse

Eit massivt press dei siste månadane har regjeringa sett ned 4 uavhengige utval som skal utgreie kabelalternativ for kraftlinja mellom Samnanger og Sima i Hardanger. Desse utgreiingane sla etter det eg forstår danne grunnlaget for ei ny vurdering av linjevalet i regjeringa.
I Sogn og Fjordane er det også planlagt ei ny linje mellom Fardal og Ørskog, der det også har vore stort engasjement for å sikre at linja gjer minst mogleg naturinngrep.
Kommunane i Sogn og Fjordane som får store inngrep i samband med den planlagde 420 kV kraftlinja frå Fardal til Ørskog, har ved alle høyringar i samband med planlegginga av linja, gjeve tilbakemelding på at dei ønskjer å få utgreidd alternativ til luftspenn og andre trasear. Slik linja er planlagt i luftspenn, går den over store urøyvde landskapsområder, gjennom framtidige områder for sentrumsutviding og fleire stader nær bustadane til nybyggjarane i fylket.
Fleire kommunar har påklaga NVE sitt konsesjonsvedtak.
Eg ser difor med stor optimisme på den opninga for alternative løysingar som regjeringa no har gjeve i samband med den planlagde utbygginga i Hardanger, og ber difor om at dei signala som no er gjeve i Hardanger, også vert lagt til grunn for den planlagde linja mellom Tardal og Ørskog, slik at det også her vert gjennomført ei ekstern utgreiing/vurdering av sjøkabel, jordkabel eller andre linjetrasear/i dette området.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: NVE vedtok i juni 2009 å gi Statnett konsesjon for bygging og drift av en 420 kV kraftledning fra Sogndal til Ørskog. Vedtaket innebærer at ledningen skal bygges som luftledning. Vedtaket ble påklaget fra mange hold. Olje- og energidepartementet fikk oversendt klagesaken fra NVE i begynnelsen av oktober 2009, og foretok en omfattende befaring i slutten av samme måned.

Kraftframføringen mellom Ørskog og Sogndal er svært viktig for forsyningssikkerheten i Midt-Norge. Jeg er derfor opptatt av at klagebehandlingen gjennomføres i det tempo som er påkrevet. Samtidig er det viktig å være klar over at klagesaken er meget komplisert, og inneholder mange tvistespørsmål av rettslig og faktisk art som må behandles på en grundig måte.

Flere klagere krever kabel på hele eller deler av strekningen. I konsesjonsprosessen er en rekke alternativer, herunder kabelløsninger, utredet og vurdert. Under departementets klagebehandling har Statnett utredet alternative løsninger på den nordligste delen av traseen. Som ledd i klagebehandlingen må departementet fortløpende vurdere om det er behov for ytterligere utredninger.