Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1773 (2009-2010)
Innlevert: 23.09.2010
Sendt: 24.09.2010
Besvart: 04.10.2010 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Kan statsråden redegjøre for SAS AB sin måloppnåelse i forbindelse med Core SAS samt strategier tilknyttet dette?

Begrunnelse

I forbindelse med Stortingets behandling av Prop. 79 S (2009-2010) SAS AB - statens deltakelse i kapitalforhøyelse, ble det lagt vekt på Core SAS som er gjeldende strategi for SAS AB. Denne strategien ble lansert i forbindelse med egenkapitalemisjonen i 2009. Core SAS skal ifølge proposisjonen, bygge på at selskapet i større grad skal fokusere på det skandinaviske luftfartsmarkedet, som fortsatt er et attraktivt marked med en høy andel forretningsreisende. Hovedpunktene i Core SAS bygger på satsing på kjernevirksomhet, satsing på forretningsreisende, redusere selskapets kostnadsbase, strømlinjeformet organisasjon samt styrking av selskapets kapitalstruktur. Departementets vurdering var at selskapet måtte tilføres kapital og at dette var det eneste realistiske alternativet for å ivareta aksjonærenes verdier i SAS AB. Siden kapitalforhøyelsen i mars 2010 har nåværende konsernsjef meldt sin avgang og ny konsernsjef ble ansatt torsdag 16.september 2010.
Lederskiftet understreker enda mer viktigheten av at Norge som eier av 14,3 pst av SAS AB, kontinuerlig følger opp de vedtatte strategier for selskapet.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Jeg viser til at SAS AB er et børsnotert selskap. SAS rapporterer grundig om fremdriften i Core SAS i sine kvartalsvise rapporter, og utviklingen i Core SAS følges av departementet, SAS har så langt gjennomført refinansiering, omorganisering, kapasitetsreduksjon og kostnadsprogram i stor grad i henhold til plan.