Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til kulturministeren

Dokument nr. 15:26 (2010-2011)
Innlevert: 04.10.2010
Sendt: 05.10.2010
Besvart: 12.10.2010 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Er statsråden innstilt på en likebehandling av kunststudenter i Norge, og kan Kunstakademiet, Det kunstfaglige fakultet, Universitetet i Tromsø forvente et snarlig positivt svar på sin søknad og bli inkludert i forskriften om stipend basert på gjennomført kunstutdanning?

Begrunnelse

Første kull med bachelorstudenter ved Kunstakademiet, Det kunstfaglige fakultet, Universitetet i Tromsøs var ferdig utdannet våren 2010. Kunstakademiet, Det kunstfaglige fakultet, Universitetet i Tromsøs har søkt om å bli inkludert i forskriften om stipend basert på gjennomført kunstutdanning. Universitetet i Tromsø er naturligvis opptatt av at deres kunststudenter snarest mulig kan gis adgang til å benytte seg av denne stipendordningen på lik linje med andre kunststudenter i Norge. Det er nå mer enn ett år siden det første gang ble søkt om at Bachelor i samtidskunst ved Kunstakademiet i Tromsø kunne bli inkludert i nevnte forskrift om stipend. I en ny søknad fra juli i år er det også søkt om å få Forfatterstudiet, som i dag er del av Kunstakademiet, inkludert i denne forskriften.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Departementet sendte på høring et forslag til ny forskrift om stipend basert på gjennomført kunstutdanning ved brev av 16. februar 2009. Forslaget gikk bl.a. ut på å inkludere to nye utdanninger i ordningen, scenografiutdanningen ved Kunsthøgskolen i Oslo og billedkunstutdanningen ved Universitetet i Tromsø.

Blant annet på bakgrunn av høringsrunden vet vi at også andre kunststudenter enn de som i dag omfattes av ordningen, har problemer med overgangen til yrkeslivet. Dette har også kommet til uttrykk i enkelthenvendelser fra kunststudenter, for eksempel studenter ved Filmskolen i Lillehammer, scenografistudenter ved Kunsthøgskolen i Oslo, fra kunststudenter som studerer i utlandet og i det siste også fra kunststudenter ved Universitetet i Tromsø. Det knytter seg en vanskelig grensedragningsproblematikk til denne ordningen.

Som del av Kulturløftet II har vi sagt at vi vil forbedre stipendsystemet. I den sammenheng vil det være nødvendig også å se nærmere på ordningen med stipend basert på gjennomført kunstutdanning. Dette arbeidet er vi i gang med, og det vil ikke være gunstig om nye utdanninger nå blir inkludert i ordningen. I brev av 29. september d.å. har Universitetet i Tromsø derfor fått avslag på sin søknad av juli i år.

Kunstnere som i dag ikke omfattes av ordningen med stipend basert på gjennomført kunstutdanning, henvises derfor til å søke på andre ordninger, for eksempel statens arbeidsstipend for yngre kunstnere, diversestipend mv.

Departementet vil komme tilbake til Stortinget med denne saken.