Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:419 (2010-2011)
Innlevert: 02.12.2010
Sendt: 02.12.2010
Besvart: 09.12.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ingjerd Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schou (H): I Aftenposten søndag 28.11.2010 er det oppslag om at Regjeringens ambisiøse planer for utbygging av Alnabru terminalen er satt på vent. Utbyggingen er utsatt, og i tillegg hele planarbeidet forut for utbyggingen er lagt på is. Årsakene er mangel på kapasitet i Jernbaneverket innen planlegging og signalkompetanse.
Når ser statsråden for seg at den nye Alnabru terminalen står klar til bruk og hvilke grep vil bli gjort for å nå dette?

Begrunnelse

Etter nærmere 10 år med frem og tilbake i planleggingen fra Jernbaneverkets side er det på tide at regjeringen setter kraft bak gjennomføringen av sine politiske ambisjoner om ”mer gods fra vei til bane” i Alnabru-saken.
Alnabru er navet i godsfremføringen. Dersom ikke Alnabru utbygges raskest mulig, blir bruk av jernbane vanskeliggjort og fremføring av gods på vei tvingende nødvendig. Utbygging er nødvendig dersom kunder, næringslivet og forbrukere skal få sine varer som forventet og avtalt.
En slik satsing vil være et godt bidrag til å konkretisere tiltak innenfor klima og miljø.
I regjeringens politiske plattform, Soria Moria II, heter det under kapitlet om samferdsel at man vil "tilrettelegge for at mer gods kan flyttes fra veg til bane". I stortingsmeldingen om Nasjonal Transportplan for 2010-2019 (St.meld. nr. 16 (2008-2009) slår regjeringen fast at terminalfascilitetene er av avgjørende betydning for godstransporten, og at utbyggingen av Alnabru er det store terminalprosjektet i perioden.
Det er vanskelig å tro at regjeringen aksepterer at en underliggende etats mangler i sin interne organisering og kompetansetilgang skal bremse mulighetene for å gjennomføre de politiske målsettinger.
I markedet for øvrig fins nødvendig kapasitet, noe som ble tydeliggjort under høringen i Stortingets transport- og kommunikasjons komité om statsbudsjettforslaget for 2011.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: I St.meld. nr. 16 / Innst. S. nr. 300 (2008-2009) Nasjonal transportplan (NTP) 2010-2019 ble det foreløpig avsatt 1 mrd. kr til Alnabru godsterminal, fordelt med 850 mill. kr i første fireårsperiode og 150 mill. kr i siste seksårsperiode. Som det framgår av stortingsmeldingen om NTP var prosjektet ikke ferdig planlagt og kostnadsoverslaget var derfor usikkert da meldingen ble lagt fram for Stortinget.

I Samferdselsdepartementets Prop. 1 S (2010-2011) er det redegjort for at Jernbane- verkets hovedplan for byggetrinn 1 i ombygging av terminalen på Alnabru nå har et kostnadsoverslag i størrelsesorden 5 til 7 mrd. kr. Siden ombyggingen av Alnabru godsterminal anslås å koste langt mer enn det som ble avsatt i Nasjonal transportplan 2010-2019, mener jeg det er nødvendig å gjennomgå og kvalitetssikre valg av konsept for langsiktig utbygging og utvikling av terminalområdet. Samferdselsdepartementet varslet derfor i Prop. 1 S (2010-2011) at det vil bli gjennomført KVU/KS1 av alternative utbyggingskonsepter for Alnabru godsterminal. Jeg legger opp til at KVU-arbeidet skal gjennomføres så raskt som mulig i 2011. Deretter vil det bli gjennomført ekstern kvalitetssikring (KS1). Formålet er at prosjektet på nytt skal kunne prioriteres opp mot andre prosjekter i forbindelse med Nasjonal transportplan 2014-2023.

Ressurssituasjonen med mangel på nøkkelkompetanse i og utenfor Jernbaneverket, bl.a. på signalområdet, er fortsatt kritisk. Arbeidet med å bedre tilgangen på kritisk kompetanse innen bl.a. signalområdet, har høyeste prioritet i Jernbaneverket. Det forventes en bedring av situasjonen de nærmeste årene slik at oppstart av nytt terminalområde på Alnabru kan være mulig helt i slutten av inneværende fireårsperiode 2010-2013. Dette tidspunktet avhenger av KS1-prosessen og prioriteringer i forhold til kommende rammenivå.