Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:420 (2010-2011)
Innlevert: 02.12.2010
Sendt: 03.12.2010
Besvart: 10.12.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Vil Helse- og omsorgsministeren støtte initiativet fra Statens Legemiddelverk om å inngå avtale med produsentene av legemidler mot Kols, slik at prisene kan reduseres og pasientene kan få bedre tilgang til disse medisinene gjennom forhåndsgodkjent refusjon?

Begrunnelse

Statens Legemiddelverk har anbefalt refusjon gjennom ordningen med blå resept for to legemidler mot Kols, Seretide og Symbicort. Utgiftene ble opprinnelig vurdert å være høyere enn bagatellgrensen på 5 mill kr, og saken ble derfor oversendt Helse- og omsorgsdepartementet for vurdering av budsjettmessig oppfølging. Regjeringen har imidlertid ikke fulgt opp anbefalingen med forslag til bevilgninger til slik refusjon.
Statens Legemiddelverk tok i september d.å. initiativ til forhandlinger med respektive produsenter om å redusere prisen på legemidlene, slik at utgiftene falt under bagatellgrensen på 5 mill kr. Enighet ble oppnådd, og Statens Legemiddelverk har orientert Helse- og omsorgsdepartementet om dette.
Det vises til Innst. S. nr. 197 (2004-2005), der Stortinget gikk inn for å gi pasientene god tilgang til trygge og effektive legemidler. Stortinget gikk også inn for en vesentlig heving av bagatellgrensen for forhåndsgodkjent refusjon av legemidler. Målsettingen var å sikre at legemidler som er dokumentert trygge og kostnadseffektive kan bli lettere tilgjenglig for pasientene.
Statens Legemiddelverk har i samarbeid med produsentene funnet en løsning som kan bidra at flere pasienter kan få tilgang til effektiv behandling mot Kols, i tråd med Stortingets mål for legemiddelpolitikken. SLV vurderer at disse legemidlene bremser sykdomsutviklingen og forebygger sykehusinnleggelser.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Legemidlene Seretide og Symbicort har allerede forhåndsgodkjent refusjon for behandling av astma. I refusjonsrapport av 30. september 2009 konkluderer Statens legemiddelverk med at kriteriene for forhåndsgodkjent refusjon også er oppfylt for disse legemidlene ved behandling av alvorlig KOLS.

Da utgiftsveksten for folketrygden ble anslått til å overstige 5 mill. kroner årlig det femte året med refusjon, jf. legemiddelforskriften § 14-15, ble saken sendt departementet for videre vurdering i de ordinære budsjettprosesser. Det er foreløpig ikke funnet rom for å prioritere dette tiltaket.

Legemiddelverket har i brev av 27. oktober 2010 foretatt en oppdatert budsjettkonsekvensanalyse for legemidlene Seretide og Symbicort.

Spørsmålet om forhåndsgodkjent refusjon for disse legemidlene er nå til vurdering i departementet og vi vil vurdere saken i lys av den oppdaterte analysen. Det er på det nåværende tidspunkt ikke konkludert i saken.