Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:737 (2010-2011)
Innlevert: 24.01.2011
Sendt: 24.01.2011
Besvart: 02.02.2011 av justisminister Grete Faremo

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Alle brannmenn skal innen 2012 ha gjennomført grunnkurs for brannmenn. På grunn av at det de siste årene ikke har vært nok penger, og at man heller ikke i 2011 har økonomi til kurs, vil mange brannmenn ikke få gjennomført det pålagte kurset innen 2012.
Mener statsråden at det er akseptabelt at flere tusen brannmenn ikke vil ha de nødvendige kursene for å tilfredsstille kravene i de nye forskriftene som departementet har vedtatt?

Begrunnelse

Justisdepartementet har vedtatt nye forskrifter med krav om at alle brannmenn innen 2012 skal ha gjennomført grunnkurs for Brannmenn. Jeg er gjort kjent med at det er søkt om å avholde 36 kurs i 2011, men på grunn av direktoratets økonomi, så er det kun satt av penger til å avholde 16 av de 36 kursene i 2011. Dette innebærer at på grunn av at departementet ikke har prioritert å bevilge de nødvendige midlene over flere år, så vil flere tusen brannmenn som utfører sitt arbeide med stor risiko for både eget liv og helse ikke få mulighet til å gjennomføre det forskriftspålagte kurset innenfor den vedtatte fristen. Noe som også kan gå ut over liv og helse til de man skal hjelpe.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg er opptatt av at det kommunale brannvesenet har forsvarlig kompetanse. Utdanningsmodellen som benyttes for utdanning av deltidsbrannkonstabel er en desentralisert utdanning, og kommunene har hatt anledning til å sende deltidsbrannpersonell på grunnkurs siden 2002.

Forskriftskravet om grunnkurs for deltidsbrannpersonell ble innført 1.1.2007. Det er en særlig utfordring å sikre at det store antallet deltidspersonell i brannvesenet får den utdanningen som forskriften krever. Overgangsordningene for grunnkurs for deltidsbrannpersonell utløper i henhold til forskriften 31. desember 2012. Det var forventet at kommunenes etterspørsel etter disse grunnkursene ville øke på bakgrunn av forskriftskravet, men det var først i 2009 at dette tok seg opp. Da ble etterspørselen mer enn fordoblet sammenlignet med tidligere år. Dette har skapt en stor utfordring for kapasiteten. I 2011 er det satt opp 16 grunnkurs for deltidsbrannpersonell, som totalt vil kunne utdanne i ca. 300 deltidskonstabler. Dette antallet utgjør imidlertid ikke mer enn i overkant av 35 % av søkerne. For 2011 er det om lag 800 deltidspersonell som ønsker kurs.

Justisdepartementet vektlegger at deltidsbrannpersonell som søker om kurs skal få gjennomført dette. På denne bakgrunn ser Justisdepartementet nå på ulike tiltak som kan være aktuelle å iverksette, og som kan sikre en balanse mellom tilbud og etterspørsel etter kvalifiserende kurs, både for hel- og deltidspersonell i brannvesenet.

Avslutningsvis vil jeg vise til Stortingsmelding nr.35 (2008-2009) Brannsikkerhet. Forebygging og brannvesenets redningsoppgaver. Regjeringen omtalte i meldingen at det er behov for å utrede det samlede kompetansebehovet i brannvesenet. Blant annet framgår det at det er behov for å se nærmere på forholdet mellom hel- og deltidsbrannvesenet, og mulighetene for å styrke kompetansen i deltidsbrannvesenet gjennom økt interkommunalt brannsamarbeid. På denne bakgrunn oppnevnte regjeringen 17.12.2010 et utvalg som innen utgangen av januar 2012 skal utrede det samlede utdanningsbehovet i brannvesenet. Utdanningsbehovet for deltidsbrannpersonell vil således være et viktig tema i denne utredningen.