Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:750 (2010-2011)
Innlevert: 25.01.2011
Sendt: 26.01.2011
Besvart: 31.01.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): Hvordan vil statsråden følge opp denne flertallsmerknaden?

Begrunnelse

I budsjettinnstillingen for inneværende års budsjett skrev et flertall i Arbeids- og sosialkomiteen:

"Komiteen legger vekt på at det skal være enkelt å kombinere noe arbeid og verv med arbeidsavklaringspenger og mener det er viktig for å sikre alle gode muligheter til å delta i for eksempel folkevalgte forsamlinger eller aktiviteter som utføres på fritiden. Komiteen er kjent med at Likestillingsombudet har bedt Nav vurdere avkortningen av arbeidsavklaringspenger for godtgjørelse for politiske verv, og at Nav nå vil se på ordningen. Komiteen ser det som positivt, og ønsker at regjeringen går gjennom regelverket og vurderer om det i tilstrekkelig grad legger til rette for deltakelse i folkevalgte eller frivillige verv som medfører godtgjørelse."

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Jeg er enig i at det er viktig med bred deltagelse i folkevalgte forsamlinger og at en også skal ha gode muligheter til å delta i aktiviteter som utføres i fritiden i perioder av livet der en mottar arbeidsavklaringspenger.

Personer som har tapt hele sin arbeidsevne får fulle arbeidsavklaringspenger.

Hvis mottakeren har tapt en del av arbeidsevnen sin skal arbeidsavklaringspengene reduseres slik at ytelsen svarer til den delen av arbeidsevnen som er tapt. Beregningen av den reduserte ytelsen skal ta utgangspunkt i forholdet mellom en arbeidstid på 37,5 timer per uke og det antall timer vedkommende har vært eller kunne ha vært i inntektsgivende arbeid. Arbeidede timer i inntektsgivende arbeid skal oppgis på meldekortene som mottakerne har plikt til å sende til Arbeids- og velferdsetaten hver fjortende dag. Bakgrunnen for regelverket er at en ikke samtidig skal kunne ha arbeidsinntekt og ta imot trygd som kompensasjon for redusert arbeidsevne.

Jeg har merket meg at Arbeids- og sosialkomiteen i Innst. 15 S (2010–2011)har uttrykt ønske om at regjeringen skal gå gjennom regelverket og vurdere om det i tilstrekkelig grad legger til rette for deltakelse i folkevalgte eller frivillige verv som medfører godtgjørelse. Jeg vil selvsagt følge opp dette ønsket og komme tilbake til Stortinget på en egnet måte.