Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1744 (2010-2011)
Innlevert: 28.06.2011
Sendt: 29.06.2011
Besvart: 08.07.2011 av justisminister Knut Storberget

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Det er tydelig at flere politidistrikter nedprioriterer å forfølge saker som gjelder ulovlig transport i Norge (kabotasje). Dette skaper problemer for seriøse norske transportører, samtidig som det også betyr at staten taper store inntekter i form av skatter, avgifter og moms.
Støtter statsråden at denne typen saker nedprioriteres, eller vil statsråden nå sørge for at denne typen saker prioriteres slik at useriøse aktører raskt blir straffes?

Begrunnelse

Tidlig i år ble det avdekket mistanke om at et dansk firma drev ulovlig transport av naturgass mellom Stavanger og Oslo. I slutten av januar gikk politiet til aksjon mot firmaet og firmaets biler. Dette er nå ca. 5 måneder siden, men etter gjentatte henvendelser til Oslo-politiet har det ikke skjedd noe videre i saken, og man får beskjed om at saken nå er nedprioritert hos politiet. Det er også levert inn flere andre anmeldelser om ulovlig transport og brudd på EU-direktivet som omhandler kabotasje og regelverket for denne typen transport. Det vil kunne få alvorlige konsekvenser dersom statsråden og politiet ikke tar denne typen saker mer på alvor. De aktørene i som følger lover og regelverk vil bli borte fordi det ikke er mulig å konkurrere med useriøse aktørene som ikke forholder seg til lover og regler. Jeg forventer derfor at statsråden tar dette på alvor og følger opp disse sakene.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: I begrunnelsen for spørsmålet har representanten vist til en konkret sak som er til behandling ved Oslo politidistrikt. Behandlingen av enkeltsaker på straffesaksområdet hører under påtalemyndigheten som ledes av Riksadvokaten. Påtalemyndigheten kan i forhold til sin behandling av enkeltsaker ikke instrueres av justisministeren. Det rapporteres heller ikke til justisministeren om hvilke vurderinger påtalemyndigheten foretar i den enkelte sak. Jeg vil derfor, både ut fra formelle og faktiske årsaker, ikke kunne gå inn i den enkeltsaken som er utgangspunktet for spørsmålet.

Riksadvokaten har gitt sentrale og landsdekkende føringer om at visse sakstyper er prioritert hva gjelder iverksettelse og gjennomføring av etterforsking. Dette fremgår av Riksadvokatens prioriteringsrundskriv for 2011 pkt. 4. Riksadvokatens prioriteringer er foretatt med hjemmel i påtaleinstruksen § 7-5 tredje ledd, og tar utgangspunkt i de prioriteringsanvisninger som Stortinget og Regjeringen gir uttrykk for, ikke minst ved budsjettbehandlingen.

At en sakstype er prioritert, innebærer blant annet at den skal gis forrang dersom det er knapphet på ressurser. Det er få sakstyper som er prioritert fra sentralt hold, og disse er gjennomgående av meget alvorlig karakter. Eksempler på slike sakstyper er drap, alvorlige seksualforbrytelser og alvorlig internasjonal og organisert kriminalitet. Den type lovbrudd som spørsmålet gjelder, er ikke blant de sakstyper som er prioritert fra sentralt hold.

For kriminalitet som ikke omfattes av de sentrale prioriteringene, har politimestrene generelt et betydelig rom for lokale prioriteringer. I en del tilfeller vil behandling av enkelte saker måtte stå tilbake for saker vedrørende mer alvorlig kriminalitet. Det er likevel grunn til å understreke at ingen kriminalitetsområder skal nedprioriteres i den forstand at anmeldelser ikke behandles på adekvat måte.

Ved misnøye med politiets behandling av en sak, herunder fremdriften i etterforskingen, kan det inngis klage til overordnet påtalemyndighet, dvs. til statsadvokaten i regionen. Det kan også klages til statsadvokaten over politiets henleggelsesvedtak dersom slikt foreligger.

Riksadvokaten har opplyst at de har hatt møter med representanter for lastebilnæringen om ulike temaer, men at de ikke har mottatt henvendelser om den aktuelle problemstillingen. Det er heller ikke inngitt klager til Riksadvokaten over avgjørelser fra statsadvokatene.

Det fremgår av det overstående at det eksisterer formelle og innarbeidede rutiner for å ta opp politiets saksbehandling, herunder om fremdrift i etterforskingen, med overordnet påtalemyndighet. Jeg ser derfor ikke behov for å intervenere i denne sakstypen spesielt.