Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1750 (2010-2011)
Innlevert: 29.06.2011
Sendt: 30.06.2011
Besvart: 11.08.2011 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Fire dager etter at kunngjøring av konkurranse om farledutdypning for Åramsundet 2 ble publisert, ble den kansellert. Årsaken er oppgitt som manglende finansiering. Samtidig har Lepsøyrev-prosjektet en besparelse på ca. 160 millioner kroner.
Ser statsråden at det er uheldig å ikke fullføre et igangsatt prosjekt, som nå også viser seg å kunne bli gjennomført til en lavere kostnad enn først antatt?

Begrunnelse

Fra Kystverkets Budsjett 2011 Årsplan vises det til følgende:

"Åramsundet ligger i Sande og Vanylven kommune i Møre og Romsdal. Det trange farvannet og kurvaturen på leden vanskeliggjør seilasen for større fartøy som skal passere. I tillegg gjør sterk tidevannsstrøm og dårlig oversikt seilasen krevende. Topografien i området fører til at møtende fartøy ikke blir observert i tide. Formålet med utbyggingen er å øke sikkerheten for sjøfarende samt forhindre miljømessige konsekvenser ved grunnstøting.
Del 1 omfatter fjerning av snagkanten rundt Åramsundet lykt til dybde -11.0 m. Utstrekningen er ca. 10.000 m² og utgjør ca. 50.000 pfm³.
Kostnadsoverslaget for del 1 er på 29,8 mill kr.
Del 2 omfatter utdyping av grunnene ved Stabben lykt og flytting av lykt."
Det er først ved gjennomføring av del 2 at en oppnår tilfredsstillende seilingsforhold gjennom Åramsundet. Åramsundet ble planlangt som ett samlet prosjekt , men deretter delt av budsjettmessige årsaker, herunder også en geografisk fordeling av prosjekt. Alle søknader til kommune, Fylke med mer er også utarbeidet og godkjent for hele prosjektet. Videre er dette prosjektet det eneste som er helt klarert og kan igangsettes umiddelbart og dermed nyttiggjøre frigjorte midler fra andre prosjekt (Lepsøyrevet). Kunngjøring av konkurranse om farled utdypning for Åramsundet 2 ble publisert 20. juni 2011. 24. juni 2011 ble kunngjøringen kansellert, da prosjektet ikke er fullfinansiert.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Åramsundet del 1 ligger inne i første del av planperioden i Nasjonal transportplan 2010-2019 og gjennomføringen av prosjektet starter opp i 2011.

Del 2 av prosjektet ligger ikke inne i Nasjonal transportplan 2010-2019. Det ligger heller ikke inne i Kystverkets handlingsprogram 2010-2019. Prosjektet er ikke forelagt Stortinget i de ordinære budsjettprosesser. Det kan derfor ikke gis klarsignal for oppstart av prosjektet nå. Jeg er imidlertid enig i at det kan være grunn til å stille spørsmål ved om ikke del 2 av prosjektet bør gjennomføres i sammenheng med at Åramsundet del 1 nå startes opp. Det er derfor naturlig å se på mulighetene for dette prosjektet i de kommende budsjettprosesser.