Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1896 (2010-2011)
Innlevert: 09.09.2011
Sendt: 09.09.2011
Besvart: 21.09.2011 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Vil justisministeren på bakgrunn av sitt engasjement for rettshjelpsarbeid, overfor kunnskapsministeren foreta seg noe for å sikre at jusstudenter ved UiB fortsatt sikres at vitenskapelig ansatte kvalitetssikrer sakene de behandler ved Jussformidlingen?

Begrunnelse

Jussformidlingen i Bergen tilbyr gratis rettshjelp for privatpersoner. Tilbudet nyttes i stor grad av vanskeligstilte personer og ytes av jusstudenter under studiet som får viktig og nyttig praktisk erfaring i samarbeid med UiB.
Tidligere har forutsetningen vært at vitenskapelig ansatte fra UiB har kvalitetssikret sakene som studentene har til behandling. I august fikk studentene beskjed om at UiB har fått instruks fra Kunnskapsdepartementet om å kutte i antall ansatte. Dette har medført at Jussformidlingen ikke lenger får noen vitenskapelige ansatte til rådighet. Instruksen fra KD rammer dermed både studenter og rettssikkerheten til brukerne av tilbudet.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Rettshjelpstiltakene er og skal være uavhengige. Dette skal sikre at brukerne kan ha tillit til at de får en nøytral og upartisk vurdering av saken. I dette ligger det også at det er opp til det enkelte tiltak å vurdere hvordan kvalitetssikringen skal foregå, og de ulike rettshjelpstiltakene har forskjellige måter å løse dette på. Det vanligste er at dette skjer innad i organisasjonen, og ved noen av de andre studentrettshjelpstiltakene er det studentene selv som kvalitetssikrer hverandre.

Som justisminister finner jeg det derfor ikke naturlig å legge meg opp i hvordan kvalitetssikringen skal organiseres ved Jussformidlingen i Bergen, men jeg forutsetter at rettshjelparbeidet som utføres holder høy kvalitet.

Dersom vi får indikasjoner på at det er dårlig kvalitet på rettshjelpen som ytes, vil jeg vurdere å ta dette opp i forbindelse med den årlige behandlingen av søknad om tilskudd.