Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1924 (2010-2011)
Innlevert: 19.09.2011
Sendt: 20.09.2011
Besvart: 26.09.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): En person som har hatt rett til sykepenger fra NAV i Oslo siden 1. juni i år har ennå ikke mottatt ytelsen. 1. juni, 1. juli og 1. august ble den nødvendige dokumentasjon innlevert på reglementert måte. Det ble opplyst at det var 8 ukers behandlingstid. På spørsmål om hva personen skulle gjøre når hun ikke hadde mere penger til mat fikk hun beskjed om å henvende seg på sosialkontoret. Ingen ønsker å gå på sosialkontoret så lenge mann har rett til annen inntekt.
Hva kan statsråden gjøre for å bedre situasjonen?

Begrunnelse

Arbeidstakere som blir syke og mister inntekten kan vanligvis ikke vente i 8 uker, eller enda lengre, som i dette tilfellet. De trenger inntekten til å dekke de daglige behovene slik de er blitt lovet gjennom folketrygden. Å skulle henvede seg på sosialkontoret er ikke noe alternativ som kan kompensere for å motta ytelser fra NAV som man har krav på. I tillegg til at ytelsen ikke blir utbetalt fikk personen, en måned etter at hun hadde fått bekreftelse på at alle nødvendige papirer og dokumentasjon var korrekt innlevert og tilstrekkelig, beskjed om at det manglet et skjema om "inntektsopplysninger selvstendig næringsdrivende". Da sykemelding ble levert 2. august fikk kvinnen beskjed om at NAV ikke kunne svare på når pengene ville komme til utbetaling. De kunne heller ikke si noe om hvor langt i prosessen behandlingen av saken var kommet. Dette gjaldt alle sykemeldinger, var beskjeden som ble gitt. Personer som blir sykemeldt trenger penger for å dekke de løpende utgifter som arbeidsinntekten ellers er forventet å skulle dekke. Det er helt uakseptabelt med ventetider av den lengde som her er beskrevet.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Jeg har ikke opplysninger som gir grunnlag for å kommentere eller redegjøre for denne saken spesielt. Arbeids- og velferdsdirektoratet har imidlertig informert meg om at saksbehandlingstidene på sykepengeområdet var 12 uker for refusjon til bruker og 16 uker for refusjon til arbeidsgiver i juni 2011.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har videre informert meg om at det har vært utfordringer med lange saksbehandlingstider for sykepenger i Oslo. NAV Oslo har derfor igangsatt tiltak for å forbedre situasjon på sykepengeområdet. For å øke saksbehandlingskapasiteten på området har bemanningen i en periode vært styrket for å bygge ned restanser (restanseteam). Restanseteamet som var i funksjon fra slutten av juli til slutten av august, bestod av 15 personer. Effekten av dette tiltaket var at saksbehandlingstidene for krav om sykepenger der det forelå nødvendig informasjon, ble redusert til seks uker. NAV Oslo jobber fortsatt aktivt for å ytterligere korte ned saksbehandlingstidene.

Per dags dato er de eldste sakene NAV Oslo har til behandling rundt seks uker gamle. For krav om sykepenger som ikke inneholder nødvendig informasjon, kan saksbehandlingstiden bli lengre som følge av behov for å innhente opplysninger fra arbeidsgiver, bruker, regnskapsfører eller andre. Jeg er informert om at en relativt stor andel av kravene som NAV Oslo behandler ikke inneholder nødvendig informasjon. Dette medfører at saksbehandlingen og utbetalingen av sykepenger ofte blir forsinket.

Årsaken til at det innkommer krav om sykepenger uten nødvendig informasjon er sammensatt. De fleste kravene mottas pr. post av et sentralt postmottak. Deretter scannes sakene før de videreformidles til forvaltningsenheten. I disse tilfellene er det ikke mulig å gi veiledning til brukerne i forbindelse med mottak av krav om sykepenger for å forhindre at kravene er ufullstendige. Det er derimot mulig å veilede bruker når krav om sykepenger leveres personlig ved oppmøte på NAV-kontor. En forutsetning for at dette skal ha effekt, er at bruker leverer eller ettersender manglende dokumentasjon.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har informert meg om at de følger opp utviklingen på sykepengeområdet i Oslo på månedlig basis. Jeg legger derfor til grunn at direktoratet og NAV Oslo fortløpende vil vurdere tiltak og ressurser på sykepengeområdet for på sikt å sikre mest mulig akseptable saksbehandlingstider på sykepengeområdet.

De lokale NAV-kontorene har plikt til å bistå personer med forbigående eller varige økonomiske problemer. Dette gjelder også i de tilfellene der problemene er et resultat av forsinkede utbetalinger av berettigede ytelser. Dersom en person står uten mulighet for å forsørge seg selv, har vedkommende rett på økonomisk stønad (sosialhjelp).