Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:50 (2011-2012)
Innlevert: 11.10.2011
Sendt: 12.10.2011
Besvart: 19.10.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Kva vurderer miljøvernministeren som forsvarlige alternativ til den svært omfattande og kostbare behandlinga planlagt for vassdraget Driva i Møre og Romsdal?

Begrunnelse

Det er en uttalt målsetting å utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Norske vassdrag der dette blir sett på som mogleg. Arbeidet med å bekjempe denne parasitten er svært krevjande og det er ulik erfaring med dei tiltak som er satt inn for å bekjempe den. Spesielt er det utfordrande å bekjempe den i vassdrag der det er mange sideelvar og vasstilsig frå steinurer og underjordiske bekkar. Det er derfor avgjerande for eit godt resultat at lokale grunneigarar som kjenner vassdraget godt, blir brukt som dei ressursane dei er. I den infiserte elva Driva i Møre og Romsdal er det planlagt rotenonbehandling pluss bygging av ei fiskesperre.
Prosessen i denne saka synest å ha blitt slik at lokale grunneigarar og lokaldemokratiet ikkje lenger har tillit til at den planlagde behandlinga vil lykkast. Der blir det peika på at naturen har gått sin gang og der er klare teikn på resistent fisk slik dei vurderer det.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Miljøvernmyndighetene arbeider for tiden med å detaljplanlegge hvordan lakseparasitten Gyrodactylus salaris best kan bekjempes i Drivavassdraget. Planleggingsarbeidet vil strekke seg godt ut i 2012, og det er derfor for tidlig å konkludere med hensyn til hvilken konkret metodikk som skal legges til grunn. Kommunene Sunndal og Oppdal, Driva elveeigarlag og andre berørte interesser er trukket nært inn i planleggingsarbeidet, og som del av dette skal min statssekretær ha et møte med kommunene og elveeigarlaget 28. oktober. Statssekretæren vil også ha et møte med Norges Jeger- og Fiskerforbund. Jeg vil for øvrig presisere at målsettingen om å utrydde Gyrodactylus salaris fra alle vassdrag der dette anses som mulig fortsatt ligger fast.