Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:147 (2011-2012)
Innlevert: 27.10.2011
Sendt: 27.10.2011
Besvart: 04.11.2011 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Hvordan vil statsråden sørge for at den private sikkerhetsbransjen blir en naturlig og implementert del av planleggingen av samfunnets totale sivile beredskap fremover?

Begrunnelse

Vektere fra ulike private sikkerhetsselskap gjorde en betydelig innsats under og etter terrorangrepet den 22. juli 2011, i form av å bistå politi, helsevesen mv. Disse fortjener en stor honnør og takk for innsatsen de gjorde. For fremtiden bør den private sikkerhetsbransjen i langt større grad involveres i planarbeid for samfunnets totale sivile beredskap da de både i form av antall og kompetanse utgjør en betydelig uutnyttet ressurs.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Som stortingsrepresentanten viser til i begrunnelsen for sitt spørsmål, gjorde også vektere fra de private vaktselskapene en betydelig samfunnsinnsats under terrorangrepene den 22. juli. De fortjener honnør for sin innsats på samme måte som alle andre som bidro til å redde liv og redusere skadene under disse dramatiske hendelsene.

Stortingsrepresentanten etterspør den private sikkerhetsindustriens rolle i samfunnets sivile beredskap. La meg slå fast at politiet er den sentrale aktøren i det sivile samfunnets beredskap mot store ulykker, naturkatastrofer og terroranslag. Når slike alvorlige hendelser truer sentrale samfunnsinstitusjoner og vår felles sikkerhet er det avgjørende at de håndteres effektivt, basert på klare strukturer, avklarte ansvarsforhold og tydelige kommandolinjer mellom beredskapsaktørene. Et godt samvirke med andre etater, kommuneledelse, lokalt næringsliv, frivillige organisasjoner og publikum er avgjørende for å lykkes. Selv om den private sikkerhetsbransjen ikke tildeles en formell rolle i beredskapssystemet, er de et betydningsfullt supplement og en viktig del av samfunnets samlede innsats.

Mange vaktselskaper har etablert et godt samarbeid med politiet og vakt og sikkerhetsnæringen dekker et stort og voksende behov for sikring av privat eiendom og andre formuesgoder. Ut fra grunntanken om at bekjempelse av kriminalitet er et fellesansvar, vil et godt og strukturert samarbeid mellom politiet og sikkerhetsindustrien ha stor betydning for resultatene.