Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:277 (2011-2012)
Innlevert: 17.11.2011
Sendt: 18.11.2011
Besvart: 24.11.2011 av forsvarsminister Espen Barth Eide

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Sammen med 30 gutter i førstegangstjeneste og foran fire mannlige befal, måtte en kvinnelig soldat kle av seg alle klærne og bade naken og vaske seg. Nestkommanderende stabssjef ved 132 luftving på Bodø hovedflystasjon Salhammer sier til Nettavisen at dette "handler om felthygiene". Som hovedtillitsvalg for soldatene på Reitan leier sier soldaten at hun nå ikke kan anbefale andre jenter å dra i militære.
Hva vil statsråden gjøre for å legge til rette for at gutter og jenter blir ivaretatt i hele førstegangstjeneste?

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 17. november 2011 med spørsmål fra stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal i forbindelse med en militærøvelse i høst, der en kvinnelig soldat ble tvunget til å bade naken foran et stort antall mannlige medsoldater.

Mitt svar tar utgangspunkt i hendelsen det refereres til, og ivaretakelse av kvinners og menns verdighet gjennom førstegangstjenesten. Jeg tar denne konkrete saken på stort alvor, og tar sterk avstand fra måten den kvinnelige soldaten ble behandlet på. Jeg har selv hatt en samtale med henne for å ivareta og motivere henne for å fortsette i Forsvaret. Hun er en ressursperson vi ønsker å beholde.

Det er viktig å understreke den ressursen våre vernepliktige soldater representerer. De tilfører Forsvaret bred kompetanse og rike perspektiver, og er det viktigste rekrutteringsgrunnlaget til vervede og befal. En del kommer også tilbake til Forsvaret som sivilt ansatte. Vernepliktiges møte med Forsvaret er med på å forme vårt omdømme. Det er derfor positivt at de siste års undersøkelser viser økende grad av trivsel blant vernepliktige. I 2010 opplyste 79 prosent av de spurte i den årlige vernepliktsundersøkelsen at deres trivsel var ganske god eller meget god. 69 prosent svarte at de kanskje eller helt sikkert ville gjennomført førstegangstjenesten også om den var frivillig. Undersøkelsen er et viktig redskap for å bedre ivaretakelsen av de vernepliktige, ved at den kan identifiserer problemområder og måle effekt av iverksatte tiltak.

Tillitsmannsordningen i Forsvaret (TMO) sørger for at vernepliktiges stemmer blir hørt og interesser fremmet. TMO gjennomfører en årlig soldataksjon som setter fokus på utvalgte satsingsområder. Soldataksjonen 2009-2010 «Ny takt – ny tone» vektla særlig kollegiale holdninger og gjensidig respekt på tvers av grad og posisjon.

I tillegg til vernepliktsundersøkelsen gjennomføres en rekke forskningsprosjekter av relevans også for vernepliktige. Det forskes på hva som motiverer kvinner og menn for tjeneste i Forsvaret. Videre forskes det på forekomsten av mobbing og uønsket seksuell oppmerksomhet, og på organisasjonskulturen i Forsvaret.

Tyngdepunktet i det holdningsmessige arbeidet er forsvarssektorens handlingsplan for holdninger, etikk og ledelse (HEL). Lokale handlingsplaner er utarbeidet, og et e-læringsprogram for alle tilsatte inkluderer ivaretakelse av mangfold. Forsvarets reviderte verdigrunnlag vektlegger respekt for menneskeverdet og respekt for mangfold.

Det er viktig og gledelig at Forsvaret selv så klart tar avstand fra hendelsen som fant sted på øvelsen, og ønsker å lære av den. Jeg kommer til å følge opp dette arbeidet ved å ha vedvarende fokus blant annet på respekt for de vernepliktige, og gode og inkluderende holdninger til kvinner og mangfold.