Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:326 (2011-2012)
Innlevert: 25.11.2011
Sendt: 25.11.2011
Rette vedkommende: Miljø- og utviklingsministeren
Besvart: 05.12.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Kan statsråden redegjøre for hvordan man vil forbedre rutinene av forvaltingen av tilskuddsmidler?

Begrunnelse

Riksrevisjonens rapport for budsjettåret 2010 skriver på side 215 punkt 6.2 " Riksrevisjonen er kritisk til at departementet ikke har rapportert i Prop. 1S om de resultater som er oppnådd ved enkelte tilskuddsordninger. I henhold til bevilgningsreglementet skal departementene gi opplysninger i den årlige budsjettproposisjonen om oppnådde resultater i forhold til de fastsatte mål for de enkelte tilskuddsordningene.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: I begrunnelsen for spørsmålet viser representanten Trældal til Riksrevisjonens uttalelse i Dok. nr. 1 (2011-2012) der Riksrevisjonen stiller seg

”kritisk til at departementet ikke har rapportert i Prop. 1 S om de resultater som er oppnådd ved enkelte tilskuddsordninger. I henhold til bevilgningsreglementet skal departementet gi opplysninger i den årlige budsjettproposisjon om oppnådde resultater i forhold til de fastsatte mål for den enkelte ordning.”

Miljøverndepartementet vil vise til at de mål som det styres etter, presenteres i Prop. 1 S under omtalen av resultatområdene (del III i Prop. 1 S (2010-2011)). Sammen med målene presenteres indikatorer og rapporter. Målene følges opp ved overvåkingsprogrammer, innmeldinger fra direktoratene og ulike undersøkelser og analyser som ligger til grunn for rapporteringen i Prop. 1 S og www.miljøstatus.no (”Miljøstatus”). Det arbeides kontinuerlig med å utvikle rapporteringen i Prop. 1 S og ”Miljøstatus”.

Tilskudd er et av flere virkemidler til å nå målene. Miljøverndepartementet og våre tilskuddsforvaltere innhenter rapporter fra de enkelte tilskuddsmottakere. Våre tilskuddsordninger er i stor grad tiltaksorientert. I flere tilfeller kan rapportene bli en opplisting av gjennomførte tiltak, siden det er meget vanskelig å gi noe klart svar på virkningen av det enkelte tilskudd på målene.

Dok. nr. 1 ble avgitt 22. november d. å. På den korte tiden som har gått siden dokumentet ble avgitt, har ikke Miljøverndepartementet i detalj kunnet legge opp hvordan arbeidet med å forbedre rapporteringen i forhold til målene skal gjennomføres. Departementet legger opp til å forbedre rapporteringen for disse postene i budsjettproposisjonen for 2013. Arbeidet vil foregå i nært samarbeid med underliggende etater som forvalter disse ordningen. Departementet tar sikte på å ha en nærmere plan for arbeidet med å forebedre rapporteringen ut på nyåret 2012.