Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:332 (2011-2012)
Innlevert: 25.11.2011
Sendt: 28.11.2011
Besvart: 09.12.2011 av forsvarsminister Espen Barth Eide

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Stiller forsvarsministeren seg bak tidligere forsvarsminister Grete Faremos utsagn om at det er viktig å få med kompetanse fra nedlagte HV-016 i Forsvaret, hva er status for denne kompetansevidereføringen og evt. på hvilken måte ser statsråden for seg at ivaretakelse av denne verdifulle kompetansen kan forsterkes i nye eller eksisterende strukturer i Forsvaret?

Begrunnelse

I forbindelse med redegjørelsen i Stortinget 26. november 2010 om forholdene i Heimevernet og nedleggelsen av HV-016 sa daværende forsvarsminister Grete Faremo blant annet at:
”(…) det er viktig å få med kompetansen videre i innsatsstyrkene, og at jeg forventer at forsvarssjefen og generalinspektøren for Heimevernet følger opp dette på en god måte.”
I tilsvar til en replikk fra undertegnede understreket Faremo videre:
”Jeg forutsetter at forsvarssjefen og generalinspektøren for Heimevernet raskest mulig legger opp til en god prosess om hvordan de best kan nyttiggjøre kompetansen i innsatsstyrkene i fortsettelsen.”

Venstres bekymring vedr. nedleggelsen av HV-016 i debatten etter nevnte redegjørelse ble sammenfattet slik av undertegnede i et innlegg:

”HV-016 er en veldig spesiell gruppe. Det er en gruppe med veldig spesialtrent kompetanse, kompetanse som vi må ta vare på. Det jeg ikke syns statsråden svarte på, er hvordan den kompetansen som ligger her, skal tas vare på i en ny konstruksjon. Er det sånn at den sosialdemokratiske regjeringa bare er opptatt av boksene, og ikke av hvem det er som er inne i boksene? Det er den kompetansen vi er redd for å miste. Dette er ikke noen hvem som helst, dette er den godt trente delen. Det er de som også er med og bidrar i utenlandsoperasjonene våre. Dette er de som man har å rutte med når man skal delta internasjonalt. Hvordan skal man være sikker på at man tar vare på den kompetansen? Vi får alltid et heimevern som er god til å bære sandsekker eller til å stå og passe en bru. Men det å ha en styrke som HV-016 når det gjelder kompetanse, har vært helt spesielt. Jeg må si at jeg, etter statsrådens innlegg, ikke føler meg betrygget med hensyn til forståelse for hvordan den kompetansen skal tas vare på. Det er viktig for borgere i Oslo. Det er viktig for hvordan Heimevernet vårt skal være i framtida. Men dette har også overslag til at det er viktig for utenlandsoppdragene våre, for dette er folk vi skal ta vare på.
Så jeg ønsket kanskje at statsråden skulle bevege seg litt opp fra firkanter, bokser og omorganisering og heller tenke på hvordan man skal ta vare på en unik kompetanse i Forsvaret vårt som vi trenger i framtida for vår egen sikkerhet, men også for vår egen deltakelse i det internasjonale samfunnet.”

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 28. november 2011 med spørsmål fra stortingsrepresentant Trine Skei Grande om videreføring av kompetansen fra de nedlagte HV-016-troppene og status for denne kompetansevidereføringen. Jeg viser også til foreløpig svar av 5. desember 2011.

Det har vært lagt betydelig vekt på at den brede kompetansen og erfaringen som personellet i Heimevernets 016-tropper representerte, skulle kunne videreføres på en god måte. For at så mange som mulig skulle kunne bli med videre, besluttet generalinspektøren for Heimevernet (GIHV) etter råd fra distriktssjefene å holde personellet samlet i en av innsatsstyrkenes troppetyper (innsatstropp). Hensikten var å ta vare på både kompetansen, kameratskapet og miljøet fra de tidligere HV-016-troppene. Alt personell fikk tilbud om å fortsette. Innsatsstyrken i Heimevernet er videreført med samme antall stillinger og tropper som tidligere. Det ble således lagt godt til rette for at det tidligere HV-016-personellet kunne bli med videre i innsatsstyrkene dersom de selv ønsket dette.

Forsvaret opplyser at av det opprinnelige antallet på 197 i HV-016, var 54 igjen i innsatsstyrkene pr. 26. oktober 2011. 139 har sagt opp sine kontrakter og er overført til Heimevernets områdestruktur. Fire har sluttet på grunn av alder.

Innsatsstyrkene er Heimevernets prioriterte avdelinger. Forsterknings- og oppfølgingsstyrkene (F&O-styrkene) skal imidlertid kunne overta oppdrag og ressurser fra disse. Som selve grunnfjellet i Heimevernet, utgjør også F&O-styrkene en betydelig ressurs når Heimevernet etter anmodning fra bl.a. politiet skal yte støtte til det sivile samfunn. Overføringen av tidligere HV-016-personell har derfor styrket områdestrukturen i de aktuelle HV-distriktene og verdifull kompetanse synes gjennom dette å være godt ivaretatt i den totale operative strukturen.

Regjeringen tar sikte på å legge frem en ny langtidsplan for Stortinget våren 2012. Et hovedsiktemål med planen vil være å sikre fortsatt forbedring av Forsvarets operative evne, ikke minst ved videre rekruttering av godt kvalifisert og motivert personell i Heimevernets ulike styrkekategorier.