Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til finansministeren

Dokument nr. 15:1271 (2011-2012)
Innlevert: 24.04.2012
Sendt: 24.04.2012
Besvart: 30.04.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Enkelte skattytere har behov for hjelp fra skattemyndighetene ved arbeid utenfor hjemkommunene eller hjemdistriktet. I dag er regelverket slik at man kun kan få denne hjelpen ved å oppsøke kontor i "sitt" distrikt.
Vil statsråden sørge for å tilrettelegge for muligheten til å kunne oppsøke og få hjelp av skattekontor i andre distrikter enn i det distriktet man er registrert?

Begrunnelse

Undertegnede har blitt kontaktet av flere som påpeker en lite hensiktsmessig organisering av skatteetaten; nemlig det faktum at man kun får hjelp ved å oppsøke skattekontor i "sitt" distrikt, dvs. det distriktet hvor man er registret i Folkeregisteret, og ikke i andre distrikt dersom man har behov for det.
Et typisk eksempel på mennesker som vil kunne ha et slikt behov er selvstendig næringsdrivende, "kontraktører" eller utenlandsk arbeidskraft som er mobile i sin yrkesutøvelse og som f.eks. er på oppdrag innenfor Skatt Nord, men som er folkeregistrert i Skatt Sør eller Skatt Vest. Ved oppmøte hos "feil" skattekontor får disse beskjed om at regelverket er slik at man må oppsøke skattekontor i "sitt" distrikt. Det er godt mulig at regelverket er slik, men da bør etter undertegnedes syn regelverket endres. Det kan umulig være spesielt god samfunnsøkonomi i å tvinge skattytere til å reise flere tusen kilometer for å få ordnet opp i nødvendig papirarbeid som kanskje tar 15 minutter.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Skatteetaten ble reorganisert med virkning fra 1. januar 2008, se blant annet St.prp. nr. 1 (2006-2007) for Finansdepartementet. Reorganiseringen av Skatteetaten (ROS), samt innføringen av nye IT-baserte saksbehandlingsløsninger som nytt landsdekkende ligningssystem, har gjort mange av etatens oppgaver stedsuavhengige. Jeg kan derfor ikke se at det medfører riktighet at dagens regelverk er slik at skattyter ikke skal kunne få hjelp fra skattekontorenheter utenfor regionen skattyter er registrert i.

Skattetaten ble etter ROS organisert med et sentralt direktorat og fem skatteregioner (Skatt nord, Skatt Midt-Norge, Skatt vest, Skatt sør og Skatt øst) samt Oljeskattekontoret og Skatteopplysningen. Som del av reorganiseringen fikk de regionale skattekontorene riksdekkende myndighet på samtlige av etatens forvaltningsområder, noe som gir anledning til å overføre oppgaver til skattekontoret i annen region. I hver region er det mange fysiske kontorsteder (skattekontorenheter)som representerer det regionale skattekontoret. Alle skattekontorenhetene har en førstelinjetjeneste som tar i mot henvendelser fra publikum, uavhengig av geografisk tilhørighet, på alle etatens oppgaveområder. Som følge av ROS ble også flere av etatens oppgaver samlet i landsdekkende funksjoner, blant annet gjennom opprettelsen av Skatteopplysningen. Skatteopplysningen veileder publikum per telefon innenfor alle etatens virksomhetsområder.

Utover å kunne kontakte den landsdekkende Skatteopplysningen per telefon kan skattyter altså få hjelp på hvilket som helst skattekontor i landet. Jeg er imidlertid kjent med at det av kompetansemessige årsaker kan være noen utfordringer knyttet til helt spesielle skattytergrupper som har særskilte regler å forholde seg til og hvor etatens kompetanse organisatorisk sett er plassert på enkelte steder i landet. Dette gjelder skattepliktige til Svalbard, skattytere som bor utenfor Norge og mottar pensjon fra Norge (kildeskatt) og skattytere som er skattepliktige til kommune 2312 Sokkel/utland.

Skattytere som er tilknyttet kommune 2312, behandles ved Sentralskattekontoret for utenlandssaker og Skatteoppkrever utland (underlagt Skatt vest), lokalisert i Stavanger. Jeg vil imidlertid bemerke at også disse skattytere kan henvende seg til enhver skattekontorenhet for å få utført sitt ærende, eksempelvis levere dokumenter. Sentralskattekontoret for utenlandssaker og Skatteoppkrever utland har i tillegg egen telefontjeneste som besvarer spørsmål om regelverket disse enhetene forvalter. Selv om skattyteren har tilhold i en annen landsdel under oppholdet sitt her, skal det ikke være noen normalsituasjon å måtte reise til Stavanger for å få ordnet sitt skatteforhold der.