Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1379 (2011-2012)
Innlevert: 10.05.2012
Sendt: 11.05.2012
Besvart: 16.05.2012 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Kan statsråden redegjøre for hvilke tiltak som er iverksatt for å forenkle det offentlige regelverket vedrørende offentlige anskaffelser, herunder særlig knyttet til rammevilkår for og krav til næringsaktører for deltakelse i anbudsprosesser tilknyttet offentlige anskaffelser av varer og tjenester?

Begrunnelse

I Aftenposten 23. april 2012 kunne en lese om næringsaktører som må avlevere store mengder dokumentasjon for i hele tatt å kunne delta i konkurranse om å levere varer og tjenester til det offentlige.
Innhenting og utarbeidelse av anbudsdokument etter dagens regelverk medfører store økonomiske og administrative belastninger hos den enkelte aktør.
Manglende eller uklar definisjon av hva som etterspørres og dårlig formulerte anbudsbeskrivelser bidrar til feilleveranser og ekstrakostnader for både tilbyder og kunde.
I ytterste konsekvens kan dette medføre at gode leverandører skyr anbudsrunder, noe som samlet sett kan resultere i svekket konkurranse.

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Formålet med regelverket om offentlige anskaffelser er å bidra til kostnadseffektivitet og kvalitet. Samtidig må allmennheten ha tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte. Anskaffelsesregelverket stiller krav til konkurranse, god forretningsskikk, likebehandling av leverandører og forutsigbare, gjennomsiktige og etterprøvbare anskaffelsesprosesser.

EU-kommisjonen la i desember 2011 frem forslag til nye anskaffelsesdirektiver, som skal være mer fleksible og bedre tilpasset nye samfunnsutfordringer. En av de foreslåtte endringene er at leverandørene istedenfor å måtte levere dokumentasjon, kan levere egenerklæring om at krav til leverandørene er oppfylt. Oppdragsgiver kan deretter nøye seg med bare å be om dokumentasjon fra vinneren av anbudet. Dette vil gjøre det mindre kostnadskrevende for leverandørene å delta i offentlige anbudskonkurranser. Jeg er positiv til å ta inn slike forenklinger i det norske regelverket.

Regjeringen har sammen med Liechtenstein og Island utarbeidet et felles EØS-EFTA posisjonsnotat til direktivforslagene. Her pekes det blant annet på at reglene bør forenkles i enda større grad enn det som er foreslått. Regjeringen vil vurdere å forenkle hele det norske regelverket, men vil vente med dette arbeidet til EU har vedtatt de nye direktivene som Norge er forpliktet til å gjennomføre.

Det er imidlertid ikke tilstrekkelig med enklere regler for å sikre bedre og mer effektive anskaffelsesprosesser for både oppdragsgivere og leverandører. Rapporten fra Menon Business Economics, som artikkelen i Aftenposten 23. april 2012 viser til, peker på at det er behov for en ytterligere profesjonalisering av innkjøpsfunksjonen både i stat og kommune. Dette er jeg enig i. Regjeringen satte fokus på dette i St.meld. nr. 36 (2008-2009) ”Det gode innkjøp”, der blant annet behovet for god innkjøpsfaglig kompetanse, lederforankring, fornuftig organisering av innkjøpsfunksjonen og god planlegging av anskaffelser ble fremhevet.

Dette er også noe av bakgrunnen for at regjeringen har etablert en egen anskaffelsesavdeling i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Avdelingen har som oppgave å legge til rette for samfunnstjenelige, kostnadseffektive og kvalitetsrettede offentlige anskaffelser gjennom veiledning og utvikling av gode verktøy. Dette gjøres blant annet gjennom å oppdatere og videreutvikle www.anskaffelser.no, som er en portal for å støtte oppdragsgivere i offentlig sektor. Difi har også lansert en egen veileder for anskaffelsesstrategi for å styrke offentlige virksomheters planlegging av sine innkjøp.

Regjeringen vil fremover gjennomføre pilotprosjekter hvor det legges vekt på planlegging og behovsanalyser i forkant av anskaffelser. For å oppnå gode og effektive anskaffelsesprosesser er det viktig at oppdragsgiver har kjennskap til produktet eller tjenesten som skal anskaffes og leverandørmarkedet. Det kan være nyttig for oppdragsgiver å ha dialog med leverandørene i forkant av en anbudsutlysning. Dette kan for eksempel gjøres gjennom å holde leverandørkonferanser der leverandørene fritt kan komme med forslag og innspill til anskaffelsen og anskaffelsesprosessen. Slike tiltak kan hindre at oppdragsgiver stiller unødvendig strenge dokumentasjonskrav eller utarbeider uklare eller mangelfulle anbudsutlysninger.

Regjeringen har gitt støtte til nasjonalt program for leverandørutvikling. Programmet er initiert av Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) og Kommunenes Sentralforbund (KS), og skal bidra til at offentlige anskaffelser i større grad stimulerer til innovasjon og verdiskaping. Programmet skal blant annet bistå offentlige virksomheter med å tilrettelegge for anskaffelsesprosesser som kan utfordre og utvikle leverandørmarkedet.

Bruk av elektroniske løsninger er også et viktig effektiviseringstiltak som kan redusere tids- og ressursbruken for både leverandører og oppdragsgivere ved offentlige anskaffelser. Regjeringen satser derfor aktivt på en overgang til digitale innkjøpsprosesser og e-handel som et virkemiddel for effektivisering.