Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1468 (2011-2012)
Innlevert: 29.05.2012
Sendt: 30.05.2012
Besvart: 07.06.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Fra 30. juni 2012 opphører avtalen Phoenix House Haga og Kirkens Bymisjon NyBøle har med Helse Sør-Øst RHF.
Hvor mange behandlingsplasser med rusproblematikk og omfattende psykisk lidelse betegnet som kategori 3 for de over 35 år, og hvor mange langtidsplasser, vil Helse Sør-Øst ha 1. juli 2012?

Begrunnelse

NyBøle har pr. i dag tilbud for døgnbehandling av pasienter med rusproblematikk og omfattende psykiske lidelser. Det er bygget opp en betydelig faglig kompetanse på dette feltet. NyBøle er pr. i dag den eneste virksomheten i Helse Sør-Øst som leverer behandlingsplasser til denne gruppen. Pr. 29. mai 2012 står det 36 mennesker på venteliste, alle fra Helse Sør-Øst, for behandling på NyBøle. Ventetiden er nå to år.
Phoenix Haga tilbyr langtidsbehandling hvor ettervern og nettverksbygging er viktige ingredienser for et verdig og rusfritt liv. Den 1. desember hvert år de siste 20 årene har mellom 7 og 21 personer mottatt Phoenix- smykket, et bevis på at de har vært rusfrie i to år. De aller fleste av disse er fremdeles rusfrie flere år etter avsluttet behandling. For mange har det vist seg at langtidsbehandling er nettopp det som skal til for at de skal kunne komme seg ut av rusen.
10 personer står klare for inntak på Phoenix Haga, og svært mange står på venteliste for å motta hjelp for sitt rusmisbruk. Da blir det feil å legge ned et godt fungerende tilbud med ulike profiler, men som hjelper rusmisbrukere ut av rusens fangenskap.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Som representanten Hjemdal er også jeg opptatt av at pasienter med rusproblemer og psykiske lidelser skal få så gode behandlings- og oppfølgingstilbud som mulig. Det er derfor behovene til pasientene som må være førende for utvikling av tjenestene, og tjenestetilbudet skal i størst mulig grad være tilpasset den enkelte pasients behov.

Jeg forstår at representanten ber om svar på tjenestetilbudet Helse Sør-Øst RHF kjøper av private, og avgrenser mitt svar til å omfatte dette. Jeg har i sakens anledning innhentet en orientering fra Helse Sør-Øst RHF.

Helse Sør-Øst RHF har etter en anskaffelsesprosess, besluttet å inngå avtaler med private institusjoner om behandling av pasienter med rusproblemer og psykiske lidelser. Helse Sør-Øst RHF har understreket at de som grunnlag for anskaffelsen har lagt til grunn behovet til pasientene. Det definerte behovet bygger på tilrådningene fra en arbeidsgruppe hvor alle helseforetakene og de private sykehusene deltok.

Arbeidsgruppen la blant annet til grunn signaler fra opptrappingsplanen for rusfeltet, tidligere vedtak i Helse Sør-Øst RHF i hovedstadsprosessen, regional utviklingsplan for rusfeltet, innspill fra fagrådet og ventelistesituasjonen i regionen. Helse Sør-Øst RHF har informert meg om at kvalitetsheving av behandlingstilbudet har vært sentralt i hele anskaffelsesprosessen. Det er blant annet lagt inn kompetansefaglige krav og krav om at bemanningen ved virksomhetene er tverrfaglig sammensatt og faglig forsvarlig. Det innebærer at både lege og medarbeidere med psykologfaglig og sosialfaglig kompetanse skal bidra i behandlingen.

Helse Sør-Øst RHF har orientert meg om at de vil inngå avtaler om kjøp av 18 plasser til pasientgruppen med rusproblematikk og omfattende psykiske lidelser, seks av disse plassene er spesielt for ungdom mellom 16 til 25 år. I tillegg er det inngått avtale om 12 plasser for pasienter med såkalte dobbeltdiagnose innen psykisk helsevern.

Når det gjelder øvrige døgnplasser til denne pasientgruppen, så følger det av orienteringen at antall kortidsplasser er økt fra 191 til 218 plasser, og tilsvarende redusert fra 305 til 279 når det gjelder plasser innen langtidsbehandling. Økte aktivitetskrav i de nye avtalene innebærer en realøkning på om lag 20 plasser. Denne økningen fordeler seg på mange institusjoner og kan vanskelig knyttes opp mot skillet mellom kort- og langtidsbehandling da flere institusjoner har tilbud i begge kategorier.

Som kjent ble samhandlingsreformen innført fra januar 2012. Denne reformen vil i særlig grad være viktig for rusmiddelavhengige, som ofte har behov for tjenester fra flere tjenesteytere samtidig. Sammenhengende behandlingsforløp og samhandlende tjenester uten avbrudd er et avgjørende element for at rusmiddelavhengige skal kunne mestre eget liv.

I oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene fra Helse- og omsorgsdepartementet for 2012 står det at det samlede tilbudet innen tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) skal styrkes.

I den anskaffelsesprosessen som Helse Sør-Øst RHF nå har gjennomført, er den økonomiske rammen for kjøp av tjenester til pasienter med rusproblemer økt med

100 mill. kroner fra i fjor, slik at den totale rammen for denne anskaffelsen er på 720 mill. kroner. Videre har Helse Sør-Øst RHF gjennom bestiller- og oppdragsdokument til underliggende helseforetak gitt tydelige føringer for en styrking av behandlingstilbudet til denne pasientgruppen og om å ha oppmerksomhet på samhandling med kommunehelsetjenesten for å sikre helhetlige og gode pasientforløp.

Helse Sør-Øst RHF oppgir at dette er viktige tiltak i et målrettet arbeid for å sikre at alle rusmiddelavhengige med rett til eller behov for nødvendig helsehjelp og pasienter som i tillegg har omfattende psykiske lidelser, skal få helsehjelp innen forsvarlig tid.