Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:244 (2012-2013)
Innlevert: 07.11.2012
Sendt: 08.11.2012
Besvart: 16.11.2012 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Telenor har gjennom en serie med artikler satt fokus på den virksomhet som det det delvis Telenor-eide selskapet Vimpelcom driver med i Sentral Asia. Det vises til relasjoner til nære myndighetspersoner i land som Usbekistan og Kasakhstan, forpliktelser til å gi sikkerhetstjenesten tilgang til mobilnettet for kommunikasjonskontroll og innhenting av data etc. Dersom det som fremkommer i disse artiklene er riktig så er dette også et problem for Telenor.
Er statsråden informert om disse påstandene er korrekte eller ikke?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Som det fremgår av eierskapsmeldingen fra 2011, jf. Meld. St. 13 (2010-2011) Aktivt eierskap - norsk statlig eierskap i en global økonomi, har regjeringen klare forventninger til det arbeid selskapene med statlig eierandel gjør innenfor samfunnsansvar, herunder tilknyttet menneskerettigheter og anti-korrupsjonsarbeid. Vi stiller også forventninger til at selskapene følger opp dette arbeidet mot underleverandører og forretningspartnere.

Det følger av rolledelingen etter selskapslovgivningen at det er styret som har ansvaret for driften av selskapet, herunder for at virksomheten drives innenfor relevant nasjonalt og internasjonalt regelverk og for selskapets arbeid med samfunnsansvar. Dette innebærer at den konkrete håndteringen av de påstandene som er fremsatt knyttet til Vimpelcom og Telenors investering i selskapet, er problemstillinger som ligger til selskapene å svare nærmere for.

Innenfor denne rammen forventer staten som aksjonær i Telenor at selskapet er seg sin rolle som deleier i Vimpelcom bevisst og at Telenor gjennom sin eierskapsutøvelse i Vimpelcom aktivt arbeider for å bidra til selskapets utvikling, også innenfor samfunnsansvarsområdet. Telenor eier 42,95 pst. av de stemmeberettigede aksjene i Vimpelcom.

Telenors arbeid med samfunnsansvar er en del av eierskapsdialogen vi har med selskapet. Vi har som ledd i dette fått en orientering fra Telenor om hvordan de følger opp sitt eierskap i Vimpelcom, med bakgrunn i de påstandene som er framsatt, og dette er noe vi vil følge opp videre i eierdialogen med selskapet.