Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:470 (2012-2013)
Innlevert: 12.12.2012
Sendt: 13.12.2012
Besvart: 18.12.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Regjeringen hevder sukkeravgiften er helsemessig begrunnet, samtidig som mange sukkerfrie varer er gjenstand for avgiften.
Hva er provenyet dersom man hadde latt sukkerfrie varer slippe sukkeravgift for 2012 og 2013?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Jeg legger til grunn at man i spørsmålet sikter til avgiften på sjokolade- og sukkervarer mv. Av Prop. 1 LS (2012-2013) Skatter, avgifter og toll 2013 framgår det at denne avgiften først og fremst er fiskal, men at avgiften også har en helsemessig begrunnelse.

Anslått provenytap av å frita sukkerfrie varer fra avgift på sjokolade- og sukkervarer er gitt i svar på spørsmål nr. 641 fra Finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon av 19. oktober 2012:

”TADs [Toll- og avgiftsdirektoratet] oversikt over innrapporterte avgifter i 2011 viser at sukkerfrie varer utgjorde om lag 5 pst. av totale avgiftspliktige varer under sjokolade- og sukkervarer. Legges dette forholdet til grunn for 2013, kan provenytapet av å frita sukkerfrie produkter fra sjokolade- og sukkervareavgift anslås til om lag 60 mill. kroner påløpt i 2013. Det bokførte provenytapet kan anslås til om lag 55 mill. kroner. I beregningen er det lagt til grunn at endringen trer i kraft fra 1. januar 2013. Departementet vil for øvrig påpeke at avgiftsfritak for utvalgte varegrupper eller næringsdrivende kan skape betydelige avgrensningsproblemer.”

Provenytapet dersom denne endringen ble gjennomført med virkning for 2012, antas å ligge i samme størrelsesorden som en gjennomføring fra 1. januar 2013. Importører og produsenter av sjokolade og sukkervarer har allerede innbetalt avgiften for de fleste månedene av 2012. Det vil derfor av praktiske grunner være tilnærmet umulig å innføre et fritak for sukkerfrie produkter med virkning for 2012.