Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:515 (2012-2013)
Innlevert: 17.12.2012
Sendt: 17.12.2012
Besvart: 07.01.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): EFTAs overvåkningorgan ESA mener det er i strid med EØS-avtalen at Norge krever engangsavgift for biler som er leaset eller utlånt i Norge, men registrert i et annet EØS-land. I følge EØS-retten må Norge angivelig ta høyde for hvor lenge kjøretøyet brukes i Norge når størrelse på engangsavgift beregnes.
Hvilke praktiske virkninger vil dette få for private kjøretøy som er registrert i et annet EØS-land, men utlånt for bruk i Norge?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: ESA har i brev 21. november 2012 åpnet sak mot Norge og har uttalt at det norske regelverket for bruk av utenlandsregistrerte leasingbiler kan være i strid med EØS-avtalen art 36. Utgangspunktet etter dagens regelverk er at personer som er bosatt i Norge må betale full engangsavgift for biler som tas inn i landet, og bilene må registreres i det norske motorvognregisteret. Departementet vil innen 21. januar 2013 utarbeide et svar til ESA.

ESA har i brev 21. november 2012 også tatt opp om det norske regelverket for bruk av utenlandsregistrerte biler som er lånt for kortere perioder av personer som er bosatt i Norge, er i strid med EØS-avtalen art 40. Denne problemstillingen, som er tatt opp av ESA på grunnlag av en dom i EU-domstolen (C-578/10 til 580/10), er for tiden til vurdering i departementet.

Hvilke praktiske virkninger de spørsmål som er tatt opp av ESA vil få, er for tidlig å uttale seg om. Departementet arbeider med å finne løsninger som er i tråd med våre internasjonale forpliktelser og vil komme tilbake med konkrete forslag til regelverksendringer.