Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:532 (2012-2013)
Innlevert: 18.12.2012
Sendt: 18.12.2012
Besvart: 21.12.2012 av arbeidsminister Anniken Huitfeldt

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): I dag kunne vi lese i Aftenposten om en forsker som har vært midlertidig ansatt i staten, ved UiO, siden 2003.
Hvor stor prosentandel midlertidig ansatte finnes i kommunesektoren, privat sektor og i staten?

Begrunnelse

De statlige tallene bes fordelt på henholdsvis høyskoler, universiteter, sykehus, andre.
Dette er ikke et nytt problem. Mye kan tyde på at dette er mer utbredt nå enn tidligere i statlig sektor. I tillegg til at mange går midlertidig langt utover Tjenestemannslovens regler, er her mange som går midlertidig i staten som om de jobbet som sesongarbeidere. Det vil si at de får tilsetting pånytt og pånytt for ett semester om gangen, og går arbeidsledig uten lønn i sommertiden, eller når det ikke er undervisning. For en midlertidig ansatt er det meget vanskelig å kreve fast ansettelse. mange vegrer seg for dette, fordi det kan medføre at man mister muligheten til å jobbe senere.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) benyttes vanligvis for å måle omfanget av midlertidig ansettelser i norsk arbeidsliv. Undersøkelsene gjennomføres hvert kvartal, og omfatter et stort antall arbeidstakere. Statistisk sentralbyrå (SSB) har i AKU sammenfattet en tidsserie over midlertidige ansatte fordelt på offentlig og privat sektor. Som følge av en større omlegging av undersøkelsen i 2006, er tidsserien foreløpig begrenset tilbake til 2006. Årsgjennomsnittene for 2012 blir klare først primo februar 2013.

Årsgjennomsnittet for midlertidig ansatte, som andel av alle sysselsatte, var i 2011 på 7,9 %. Snittet i 2006 var 10,1 %.

For offentlig sektor viser tallene for 2011 et gjennomsnitt på 11,2 %. Snittet i 2006 var 14, 3 %.

For privat sektor viser tallene for 2011 et gjennomsnitt på 6,1 %. Snittet i 2006 var 7,7 %.

Midlertidig ansatte i staten

Oversikten over midlertidig ansatte i staten er hentet fra Statens sentrale tjenestemannsregister (SST), og ble registrert 1. mars 2012. Tallene er basert på antallet ”observasjoner” av midlertidig tilsetting. Dette innebærer at dersom en ansatt jobber midlertidig i to ulike stillinger, registreres og telles begge disse. Slike stillingsordninger er mest utbredt i universitets- og høyskolesektoren, blant annet for stipendiater og vitenskapelige assistenter.

Registreringene i SST viser at andelen midlertidig ansatte i statlig tariffområde har gått ned fra 21 % til 17 % i perioden 2005 – 2012. Ut i fra oversikten som SST gir, kan dette grupperes ytterligere for en mer nyansert fremstilling:

Departementene og riksrevisjonen: 8 %

Forsvaret (fotnote 1): 27 %

Offentlig næringsdrift og anlegg: 4 %

Sentraladministrasjonen utenfor departementene: 9 %

Sivile ytre etater: 7 %

Statlige grunn- og videregående skoler og kompetansesentre: 13 %

Midlertidig ansatte ved offentlige institusjoner for høyere utdanning og forskning

Også ved offentlige institusjoner for høyere utdanning og forskning ser vi en nedgang i andelen midlertidig ansatte fra 2005 til 2012. Oversikten er basert på tall fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH), som produseres og publiseres av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste. DBH viser at andelen midlertidige årsverk i undervisnings- og forskningsstillinger i 2012 er på 18,8 %, ned fra 19,9 % i 2005.

Fordelt på høyskoler og universiteter ser tallene slik ut (inkluderer ikke rekrutteringsstillinger som doktorgradsstipendiater og postdoktorer):

Universiteter:

2005: 21,8 %

2012: 21,9 %

Statlige høyskoler:

2005: 17,2 %

2012: 13,7 %

Statlige vitenskapelige høyskoler:

2005: 16.5 %

2012: 18.2 %

Andelen midlertidige årsverk i undervisnings- og forskerstillinger, saksbehandler/utrederstillinger og støttestillinger til undervisning og forskning samlet, viser en nedgang fra 19,3 % i 2005 til 16,9 % i 2012. Fordelt på institusjonstype:

Universiteter:

2005: 20,9 %

2012: 18,5 %

Statlige høyskoler:

2005: 16,4 %

2012: 12, 9 %

Statlige vitenskapelige høyskoler:

2005: 18,3 %

2012: 17,7 %

Midlertidig ansatte i helseforetakene

Vi har ikke en samlet oversikt over andelen midlertidig ansatte i sykehusene. SSB offentliggjør statistikker i AKU som viser samlede tall for helse- og sosialtjenester, men opererer ikke med en detaljert næringskode som kun identifiserer helseforetak.

På forespørsel fra Arbeidsdepartementet har Arbeidsgiverforeningen Spekter laget en anslagsmessig oversikt over stillingstilknytningene ved Oslo Universitetssykehus HF (OUS). Spekter anslår at antallet engasjementer trolig er høyere ved OUS enn gjennomsnittet nasjonalt, som en følge av det relativt høyere antallet stipendiater og forskere. Man bør derfor være varsom med å trekke generelle slutninger basert på disse tallene. Tallgrunnlaget fra OUS viser situasjonen per desember 2012, beregnet på heltidsekvivalenter:

Fast ansatte: 80 %

Engasjementer: 5 %

Vikarer: 10 %

Utdanningsstillinger: 5 % (dette er i hovedsak leger i spesialisering)

Kommunal sektor

SSB publiserer bare data etter næring. Imidlertid blir lønnstakerne i AKU også spurt om eierforholdet til virksomheten de arbeider i. Fafo har på oppdrag fra Arbeidsdepartementet tatt ut en oversikt fra AKU over de som har oppgitt kommunal- eller fylkeskommunal eier, og satt sammen tallene for de fire siste, tilgjengelige kvartalene (4. kvartal 2011 – 3. kvartal 2012). Tallene som presenteres her er basert på et gjennomsnitt av alle kvartalene, for å unngå sesongmessige skjevheter.

Siden AKU er en spørreundersøkelse, og at spørsmålet om «eier» er basert på egenrapportering, vil anslaget for antall ansatte i kommunal sektor varierer noe fra andre datakilder som er basert på registeropplysninger (PAI-registeret). AKU er likevel, i følge Fafo, den beste kilden vi har på andelen midlertidig ansatte etter bransje og eier. Spørsmålene i AKU omfatter kun hovedstillinger, og vil dermed ikke si noe om hvor mange av respondentene som har en bistilling i kommunal sektor med en tidsavgrenset kontrakt.

Gjennomsnittet for siste fire tilgjengelige kvartaler viser at 11,4 % av lønnstakerne i kommunal- og fylkeskommunal sektor er midlertidig ansatt. Dette tilsvarer omlag 60 000 midlertidig ansatte – av en arbeidsstokk på knappe 470 000.

Fafo har også sett nærmere på hvor i kommunal sektor vi finner flest midlertidig ansatte. Også disse tallene er basert på gjennomsnittet for siste fire tilgjengelige kvartaler:

Undervisning: 12,3 %

Helse, sosial og omsorg: 12,3 %

Annen kommunal/fylkeskommunal virksomhet: 6,9 %

Oppsummert viser tallene at andelen midlertidig ansatte er høyest innen undervisning og helse, sosial og omsorg, mens den er betydelig lavere i øvrige deler av kommunal sektor.

Jeg er opptatt av at hovedregelen i norsk arbeidsliv skal være fast ansettelse, og at midlertidige ansettelser bare skal brukes der det er nødvendig.

Jeg er glad for at kunnskapsministeren har satt søkelyset på bruken av midlertidige stillinger ved universitetene og høyskolene og på hva som kan gjøres for å redusere denne.

------------------------------

Fotnote:1) I Forsvaret er personer ute i internasjonale operasjoner registrert som midlertidig