Skriftlig spørsmål fra Marianne Marthinsen (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:819 (2012-2013)
Innlevert: 13.02.2013
Sendt: 13.02.2013
Besvart: 14.02.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Marianne Marthinsen (A)

Spørsmål

Marianne Marthinsen (A): Hva er fordelingseffektene av å redusere skattesatsen i formuesskatten fra 1,1 pst. til 0,5 pst., øke bunnfradraget fra 870 000 til 20-25 millioner kroner og å verdsette næringseiendom til 50 pst. og til 100 pst., for både ulike inntektsintervaller og formuesintervaller?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Finansdepartementet har beregnet proveny- og fordelingsvirkninger av følgende to alternative endringer i formuesskatten:

1. Satsen reduseres til 0,5 pst. og bunnfradraget økes til hhv. 20 mill. kroner for enslige og 40 mill. kroner for ektepar. Verdsettelsen på næringseiendom holdes på 50 pst.

2. Som pkt. 1, men verdsettelsen av næringseiendom økes til 100 pst. av markedsverdien.

Beregningene er gjort med utgangspunkt i skattereglene for 2013. Alternativ 1 gir et samlet provenytap på om lag 12,6 mrd. kroner, mens alternativ 2 gir et samlet provenytap på om lag 12,5 mrd. kroner.

Fordelingsvirkninger av alternativ 1

Tabell 1 viser fordelingsvirkningene ved alternativ 1 etter bruttoinntekt, dvs. hvor verdsettelsen av næringseiendom holdes uendret. Tabell 2 viser tilsvarende, men etter størrelsen på skattepliktig nettoformue.

Tabell 1 Endring i skatt for forskuddspliktige 17 år og eldre etter bruttoinntekt. Uendret verdsettelse av næringseiendom. Kroner og prosentpoeng

Bruttoinntekt inkl. skattefrie ytelser Antall personer Gjennom-snittlig brutto-inntekt Gjennom-snittsskatt før endring Endring i skatt. Kroner Endring i gjennom-snittsskatt. Pst.poeng

0 - 150 000 583 200 68 600 5,9 % -540 -0,8 %

150 000 - 200 000 319 000 176 800 7,0 % -700 -0,4 %

200 000 - 250 000 378 400 224 800 10,7 % -910 -0,4 %

250 000 - 300 000 362 300 274 900 15,3 % -1 250 -0,5 %

300 000 - 350 000 358 100 325 200 18,9 % -1 480 -0,5 %

350 000 - 400 000 365 300 375 100 21,4 % -1 500 -0,4 %

400 000 - 450 000 348 000 424 900 23,0 % -1 640 -0,4 %

450 000 - 500 000 303 000 474 100 24,1 % -1 730 -0,4 %

500 000 - 600 000 433 200 544 700 25,8 % -2 310 -0,4 %

600 000 - 750 000 309 000 664 600 28,7 % -3 840 -0,6 %

750 000 - 1 000 000 198 700 853 000 31,9 % -7 030 -0,8 %

1 000 000 - 2 000 000 141 200 1 285 300 36,0 % -17 860 -1,4 %

2 000 000 - 3 000 000 14 200 2 390 500 38,8 % -57 770 -2,4 %

3 000 000 og over 9 600 5 622 500 39,2 % -221 850 -3,9 %

Samlet 4 123 100 413 800 24,9 % -3 050 -0,7 %

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 2 Endring i skatt for forskuddspliktige 17 år og eldre etter skattepliktig nettoformue. Uendret verdsettelse av næringseiendom. Kroner

Skattepliktig nettoformue i referansen Antall personer Gjennom-snittlig formues-skatt i dag. Kroner Endring i formues-skatt pr person. Kroner

Negativ nettoformue 1 612 500 0 0

0 - 450 000 1 448 100 0 -30

450 000 - 1 000 000 489 800 400 -380

1 000 000 - 5 000 000 523 100 9 100 -9 130

5 000 000 - 10 000 000 31 400 60 300 -60 170

10 000 000 - 50 000 000 16 000 193 200 -184 660

50 000 000 - 100 000 000 1 300 745 700 -557 170

Over 100 mill. kroner 900 3 530 400 -2 071 880

Samlet 4 123 100 3 500 -3 050

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Fordelingsvirkninger av alternativ 2

Tabell 3 viser fordelingsvirkningene ved alternativ 2 etter bruttoinntekt, dvs. hvor verdsettelsen av næringseiendom økes til 100 pst. Tabell 4 viser tilsvarende, men etter størrelsen på skattepliktig nettoformue.

Tabell 3 Endring i skatt for forskuddspliktige 17 år og eldre etter bruttoinntekt. 100 pst. verdsettelse av næringseiendom. Kroner og prosentpoeng

Bruttoinntekt inkl. skattefrie ytelser Antall personer Gjennom-snittlig brutto-inntekt Gjennom-snittsskatt før endring Endring i skatt. Kroner Endring i gjennom-snittsskatt. Pst.poeng

0 - 150 000 583 200 68 600 5,9 % -540 -0,8 %

150 000 - 200 000 319 000 176 800 7,0 % -690 -0,4 %

200 000 - 250 000 378 400 224 800 10,7 % -910 -0,4 %

250 000 - 300 000 362 300 274 900 15,3 % -1 240 -0,5 %

300 000 - 350 000 358 100 325 200 18,9 % -1 480 -0,5 %

350 000 - 400 000 365 300 375 100 21,4 % -1 500 -0,4 %

400 000 - 450 000 348 000 424 900 23,0 % -1 640 -0,4 %

450 000 - 500 000 303 000 474 100 24,1 % -1 730 -0,4 %

500 000 - 600 000 433 200 544 700 25,8 % -2 310 -0,4 %

600 000 - 750 000 309 000 664 600 28,7 % -3 830 -0,6 %

750 000 - 1 000 000 198 700 853 000 31,9 % -6 930 -0,8 %

1 000 000 - 2 000 000 141 200 1 285 300 36,0 % -17 700 -1,4 %

2 000 000 - 3 000 000 14 200 2 390 500 38,8 % -57 370 -2,4 %

3 000 000 og over 9 600 5 622 500 39,2 % -219 990 -3,9 %

Samlet 4 123 100 413 800 24,9 % -3 030 -0,7 %

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 4 Endring i skatt for forskuddspliktige 17 år og eldre etter skattepliktig nettoformue. 100 pst. verdsettelse av næringseiendom. Kroner

Skattepliktig nettoformue i referansen Antall personer Gjennom-snittlig formues-skatt i dag. Kroner Endring i formues-skatt pr person. Kroner

Negativ nettoformue 1 612 500 0 0

0 - 450 000 1 448 100 0 -30

450 000 - 1 000 000 489 800 400 -380

1 000 000 - 5 000 000 523 100 9 100 -9 130

5 000 000 - 10 000 000 31 400 60 300 -60 150

10 000 000 - 50 000 000 16 000 193 200 -183 330

50 000 000 - 100 000 000 1 300 745 700 -552 030

Over 100 mill. kroner 900 3 530 400 -2 029 060

Samlet 4 123 100 3 500 -3 030

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Beregningene er basert på Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt. Datagrunnlaget for modellen er et utvalg fra Statistisk sentralbyrås inntektsstatistikk for husholdninger for 2011. Denne statistikken gir informasjon om sammensetningen av inntekt og formue for hele befolkningen. Datagrunnlaget er framskrevet til 2013. Beregningene kan være usikre bl.a. fordi datagrunnlaget ikke omfatter alle skattyterne og er sjablonmessig framskrevet. Modellen tar heller ikke hensyn til mulige endringer i atferden som følge av endringer i skattereglene.

Svaret med tabell i pdf-format