Skriftlig spørsmål fra Arve Kambe (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:947 (2012-2013)
Innlevert: 06.03.2013
Sendt: 06.03.2013
Besvart: 08.03.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): Jeg er blitt kontaktet av en kvinne som har fullført kjønnsbekreftende operasjon fra mann til kvinne i Thailand. Dette har Ingelin betalt av egne midler etter at Rikshospitalet avslo søknad om operasjon i Norge. Etter retur til Norge vil ikke norske myndigheter gi henne nytt personnummer selv om kjønnsskiftet er bekreftet av både sykehus, kirurg og fastlege i Norge.
Hvordan vil statsråden bidra til at Skattedirektoratet kan gjøre hverdagen for transseksuelle bedre ved å tildele nye personnumre?

Begrunnelse

Rikshospitalet ved seksjon for transseksualisme avslo i mars 2011 en søknad fra Ingelin. Det er mitt inntrykk at flere som får avslag på tilsvarende operasjoner i Norge, søker seg utenlands f.eks. til Thailand.
Etter hva jeg har fått opplyst er det nylig blitt endring i regelverket i Sverige for å tildele nytt personnummer etter en slik operasjon, mens man i Norge krever oppmøte hos Rikshospitalet ved samme seksjon som tidligere har avvist søknadene. Mange har problemer med en slik ordning og mener det burde være tilstrekkelig med bekreftelse fra sykehuset som opererte og fastlege hjemme i Norge.
Det er Skattedirektoratet som kan endre personnummer etter slike operasjoner basert på Helsedirektoratets retningslinjer når det gjelder medisinsk bytte av kjønnsstatus. Denne saker ligger derfor i skjæringspunktet mellom flere departementer og direktorater. Jeg kunne valgt å sende spørsmålet mitt til helse- og omsorgsministeren siden Helsedirektoratet utformer retningslinjene, men det er likevel Skattedirektoratet som gjør vedtak i slike saker.
For mange av disse dette gjelder kan det oppfattes som en unødig byråkratisk prosess som tærer på psykisk etter langvarige prosesser fra man blir oppmerksom på at man har feil kjønn, reflekterer over dette og ulike løsninger, søker, avgjør og fullfører kjønnskorrigerende operasjoner. Flere opplever at transseksuelle og transepersoner er dårlig stilt når det gjelder rettigheter og behandlingsalternativer. Pasientombudene forteller også om en økning i antall saker til dem fra denne gruppen.
Ingelin opplever problemer med pass, passkontroller, utfylling av skjema og hverdagslige situasjoner som følge av mangelfullt personnummer.
Hun opplever ulik støtte fra ulike deler av det offentlige. Nylig har f.eks. Helfo innvilget en søknad om å få dekket utgifter til elektrolyse etter operasjonen med begrunnelse uønsket hårvekst hos kvinne.
Et kvinnelig personnummer for henne er en anerkjennelse fra samfunnet at hun er en kvinnelig borger av Norge. Hun opplever at denne anerkjennelsen vil ikke Norge gi henne, og hun sliter unødig psykisk med dette. Hun opplever videre at hun ikke kan leve som kvinne i Norge. Det er ikke så enkelt å f. eks melde seg inn i en kvinneorganisasjon med mannlig personnummer. Spørsmålene som dukker opp er mange og varierte.
Jeg kan for min egen del ikke se noen forskjell på om operasjonen er foretatt utenlands eller i Norge, så lenge resultatet er blitt bra, verifisert og Ingelin har betalt alle kostnader selv.
Jeg forventer at slike saker som dette løses raskt.
Dersom statsråden mener Helse- og omsorgsdepartementet er rett instans for dette spørsmålet ber jeg om at det videresendes, men at problemstillingen tas opp med Skattedirektoratet og i et samarbeid mellom departementene.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Personer som er bosatt i Norge, er registrert i folkeregisteret med et fødselsnummer (11 siffer, bestående av fødselsdato seks siffer og personnummer fem siffer). Fødselsnummeret er forskjellig bygget opp for kvinner og menn (tredje siffer i personnummerdelen er oddetall for menn og partall for kvinner). Personer som endrer kjønn, får derfor også endret personnummerdelen i sitt fødselsnummer.
Hvilket kjønn en person registreres med i folkeregisteret, bygger på den medisinske, biologiske definisjonen av kjønn. Dersom det i folkeregisteret skal gjøres endringer i registrert kjønn, må det dokumenteres at det er foretatt en kjønnskonvertering.
I henhold til langvarig forvaltningspraksis hos helsemyndighetene og folkeregistermyndighetene endrer Skattedirektoratet kjønnsstatus i folkeregisteret og tildeler nytt fødselsnummer på grunnlag av bekreftelse fra lege ved Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, om at endelig kirurgisk konvertering av kjønn har funnet sted. Rikshospitalet har landsfunksjon for behandling av disse sakene. Gjennom sin landsfunksjon gir Rikshospitalet også norske borgere som er kjønnsoperert i utlandet, et tilbud om å få bekreftet kjønnsskiftet som grunnlag for endring av personnummeret. Finansdepartementet er gjort kjent med at det for enkelte oppleves problematisk å skulle henvende seg til Rikshospitalet for å få bekreftet behandling foretatt i utlandet.
Skattedirektoratet har imidlertid for en tid tilbake tatt opp med Helsedirektoratet spørsmål om også annen type dokumentasjon kan legges til grunn for endring av personnummer for personer som er behandlet i utlandet. Helsedirektoratet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet gjennomgått behandlingstilbudet for transseksuelle og transpersoner. I et brev 1. oktober 2012 til Helse- og omsorgsdepartementet foreslår Helsedirektoratet blant annet at det etableres et mer tilgjengelig tilbud for å få fastsatt at det er foretatt fullstendig kjønnskorrigerende operasjon, og at det utarbeides kriterier og et eget fastsatt skjema for en slik ordning.
Direktoratet foreslår også at det igangsettes et arbeid for å utrede begrepet reell kjønnskonvertering, med henblikk på å vurdere om det er behov for endringer i den norske modellen for kjønnsskifte, herunder de juridiske forutsetningene for tildeling av kjønn/personnummer.
Helse- og omsorgsdepartementet har igangsatt et arbeid for oppfølging av de ulike anbefalingene i direktoratets rapport om behandlingstilbudet til personer med kjønnsidentitetstematikk. Problemstillingen som her er reist fra representanten Kambe vil bli fulgt opp i samarbeid mellom Finansdepartementet, Helsedepartementet, Skattedirektoratet og Helsedirektoratet.
Dette svaret er utarbeidet i samarbeid med helse- og omsorgsministeren.