Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1561 (2012-2013)
Innlevert: 24.06.2013
Sendt: 24.06.2013
Besvart: 02.07.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Ansatte i Bergen fengsel, avdeling Osterøy som er underlagt Region Vest har i et åpent brev bedt om at det skal være forbudt for innsatte å se pornografiske filmer under soning. Regiondirektør i Region Vest har avvist dette.
Hva er årsaken til at man overkjører hva den lokale ledelsen ser som hensiktsmessige tiltak for en god rehabilitering for de innsatte, og foreligger det noe forskning som tilsier at pornografiske filmer ikke er til hinder for overgrepsdømte fanger i deres rehabilitering?

Begrunnelse

Spørsmålet har blitt tatt opp av både ledelsen i Bergen fengsel og avdeling Osterøy, uten at de har fått gjennomslag i Region Vest. I tillegg har saken blitt behandlet i Kriminalomsorgens forvaltning (KSF). I saken har det ikke vært en dialog, utenom brev fra ledelsen.
Det foreligger flere betenkeligheter ved å la sedelighetsdømte få se pornografiske filmer. Ved avdeling Osterøy er innsatte som soner dommer for sedelighetsforbrytelser og som går gjennom ulike seksualprogram som skal bidra til å rehabilitere dem. Det kan da stilles spørsmålstegn hvorvidt pornografiske filmer kan få negativ innvirkning på rehabiliteringen. I tillegg kan det være vanskelig for de ansatte å ha oversikt over innholdet i de ulike filmene som kan ses. Ved avdeling Osterøy er det ikke lov til å spille spill med aldersgrense over 15 år. Det er et positivt tiltak for å hjelpe de voldsforbrytere i deres rehabilitering.
De ansatte ved avdeling Osterøy har vist et stort engasjement i saken fordi de ser av ulike årsaker at dette ikke vil være et positivt bidrag hverken for den innsatte eller de ansatte. Mange kvinner og unge aspiranter gruer seg også til å gå vakter.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Ved dom på fengselsstraff består straffen av selve frihetsberøvelsen, og frihetsberøvelsen skal ikke være mer tyngende enn det som er nødvendig. Utgangspunktet er at domfelte og innsatte ikke skal fratas muligheten for aktiviteter de ville ha hatt utenfor fengsel, noe som også er i samsvar med normalitetsprinsippet i kriminalomsorgen.
Fengselet kan i medhold av straffegjennomføringsloven § 26 med tilhørende forskrift og retningslinjer fastsette begrensinger når det gjelder innsattes tilgang til private eiendeler på rommet. Tilgang til filmer kan begrenses eller nektes i medhold av disse bestemmelser dersom det etter en konkret og individuell helhetsvurdering anses å være i strid med hensynet til ro, orden og sikkerhet. Hensynet til den alminnelige rettsoppfatning kan i helt spesielle tilfeller gi grunnlag for begrensinger, jf. forskrift til straffegjennomføringsloven § 1-2.
Det er imidlertid ikke adgang til på generelt grunnlag å nekte innsatte tilgang til film med pornografisk innhold så lenge innholdet er lovlig og filmene distribueres gjennom godkjent forhandler for det norske markedet.
For å unngå distribusjon av ulovlige filmer er det imidlertid viktig at innsattes tilgang til pornografiske filmer skjer på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte. Jeg har derfor bedt om at Kriminalomsorgsdirektoratet foretar en nærmere gjennomgang av praksis for dette i landets fengsler.