Skriftlig spørsmål fra Johnny Ingebrigtsen (SV) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:206 (2013-2014)
Innlevert: 12.12.2013
Sendt: 13.12.2013
Besvart: 18.12.2013 av kultur- og kirkeminister Thorhild Widvey

Johnny Ingebrigtsen (SV)

Spørsmål

Johnny Ingebrigtsen (SV): NRK må spare 150 millioner kroner, og skal i løpet av kort tid redusere antallet ansatte med hundre personer. Likevel kan det se ut for at det er i ferd med å brukes mellom 20 og 30 millioner kroner på å flytte hovedkontoret i Finnmark fra Vadsø til Alta.
Hvordan vil statsråden karakterisere slik pengebruk?

Begrunnelse

For vel 10 år siden ble distriktskontoret til NRK Vadsø bygget om til over 10 millioner kroner. For tre år siden ble kontoret kraftig oppgradert teknisk, med en kostnad på vel 6-7 millioner kroner.
I november i fjor orienterte distriktsdirektør Gynnild-Johnsen at det var bestemt at NRK Troms og NRK Finnmark skulle skille lag og at hovedkontoret i Finnmark skulle flyttes fra Vadsø til Alta. 2. desember offentliggjorde NRK at Vadsø-redaksjonen, som ble etablert i 1934 som det første kontoret utenfor Oslo, skulle få halvert antall redaksjonelle medarbeidere fra 12 til 6. Det ligger i kortene at de resterende seks teknisk/administrative stillingene også skal til Alta.
Saken er ikke utredet og det er ikke laget noen kalkyler hva dette ville koste. Det er heller ikke gjort noen konsekvensanalyse, drøfting.
Innkjøp av teknisk utstyr og installering i Alta er av fagfolk beregnet til 16 millioner. Opplæring av nye folk kan beløpe seg opptil 10 millioner. I tillegg kan sluttpakker for de som slutter i Vadsø bli opptil 10 millioner.
Dette virker å være fullstendig meningsløs pengebruk av en statlig organisasjon som mottar statstilskudd for sin drift.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Jeg ønsker ikke å begi meg inn i en diskusjon om NRKs ressursbruk i denne saken.
Jeg vil vise til mitt svar på spørsmål nr. 192 til skriftlig besvarelse fra representanten Helga Pedersen som også dreier seg om organiseringen av distriktskontoret i Finnmark. I svaret viser jeg til at kringkastingsloven § 6-3 slår fast at kringkastingssjefen er administrerende direktør i NRK og har ansvaret for den løpende programvirksomhet. Dette innebærer at det i utgangspunktet er kringkastingssjefen som tar avgjørelser om den praktiske drift av selskapet innenfor rammene som gis av eier og styret.
Som kjent innebærer aksjeselskapsformen at eier gir sine styringssignaler i selskapets generalforsamling. Jeg er gjort kjent med at saken om opprettelse av et distriktskontor for Finnmark ikke ble behandlet på generalforsamlingen i 2013. Jeg antar derfor at NRK og daværende statsråd vurderte saken slik at den ligger innenfor selskapets fullmakter og at det ikke var behov for å ta saken opp i generalforsamlingen. Jeg kan ikke se at det foreligger nye opplysninger som skulle tilsi at saken skulle kreve oppfølging fra NRKs eier eller behandling i generalforsamlingen.
Jeg vil for øvrig legge til at det etter mitt syn at det er positivt at selskapet styrker sin tilstedeværelse i Finnmark ved at distriktskontoret i fylket gjenopprettes. Så lenge selskapet opererer innenfor rammene av samfunnsoppdraget og andre føringer gitt av eier, bør det være opp til selskapet selv å ta stilling til hva som er en formålstjenlig organisering av og bruk av økonomiske ressurser på distriktskontoret.