Skriftlig spørsmål fra Terje Breivik (V) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1027 (2013-2014)
Innlevert: 27.06.2014
Sendt: 27.06.2014
Besvart: 08.07.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Terje Breivik (V)

Spørsmål

Terje Breivik (V): Hvilken sammenheng mener statsråden det er mellom tigging og vinningskriminalitet, og mener statsråden vinningskriminaliteten vil øke i omfang eller bli mindre som følge av innføringen av et tiggerforbud?

Begrunnelse

I Innst. 275 L (2013–2014): hevder komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet følgende: «Antallet lommetyverier har de siste årene eksplodert i hovedstaden (..)» Videre påpekes det at: «(..)det etter hvert blitt tydelig at tiggingen også fører med seg alvorlige forbrytelser som vinningskriminalitet og menneskehandel.»
Tall for Oslo politidistrikt viser imidlertid at anmeldte lommetyverier sank drastisk i 2013. Statistikken viser at det ble anmeldt 14.656 lommetyverier i Oslo i 2013, hvilket er rundt 3300 færre anmeldelser sammenlignet med året før og tilsvarer en nedgang på nesten 20 prosent.
I følge SSB ble det i 2013 samlet sett anmeldt 170 900 tyverier og andre typer vinningslovbrudd, som er 9 000 færre anmeldelser enn året før. Den store økningen fra 2011 til 2012 for anmeldt vinningskriminalitet er dermed reversert, og omfanget er nå mindre enn i alle foregående år med anmeldelsesstatistikk.
Vinningskriminalitet utgjorde 44 prosent av de i alt 388 500 lovbruddene som ble anmeldt i 2013. Dette er en betydelig mindre andel enn for eksempel ti år tidligere, da denne lovbruddsgruppen utgjorde mer enn halvparten av alle registrerte lovbrudd.
Selv om tallenes tale er tydelig og viser en nedgang i vinningskriminaliteten, er nettopp en økning i lommetyverier og vinningskriminalitet hyppig blitt brukt som et argument fra regjeringspartiene for å innføre et tiggeforbud. Undertegnede mener det er uheldig at man har trukket en slik slutning på et helt galt faktagrunnlag, og undrer seg over hvorledes statsråden mener det kan bli mindre vinningskriminaliteten når alternativet tigging blir forbudt.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Sammenhengen mellom tigging og kriminalitet ble belyst i lovproposisjonen regjeringen la frem for Stortinget i vår (Prop.83L (2013-2014)). Det ble nevnt at Oslopolitiet ikke fører egen statistikk over kriminalitet foretatt av tiggere, men distriktet melder at man ikke er i tvil om at tiggingen fører mye kriminalitet med seg. Rumenske statsborgere er den største gruppen utlendinger som pågripes for vinningskriminalitet i hovedstaden.
I forbindelse med en aksjon i Trondheim i 2013, ble 13 rumenere utvist fra Norge, deriblant en bakmann som organiserte tiggervirksomhet i byen. Under aksjonen ble det funnet store mengder tyvegods. De pågrepne var i besittelse av 100 000 kroner og hadde over en to måneders periode sendt ut nærmere 500 000 kroner fra Norge til Romania. Rapporten «Gateliv» som NOVA nylig publiserte, fastslår at det er hevet over tvil at det foregår en del kriminalitet blant de som tigger eller er her sammen med dem.