Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:96 (2014-2015)
Innlevert: 22.10.2014
Sendt: 22.10.2014
Besvart: 29.10.2014 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Hege Haukeland Liadal (A)

Spørsmål

Hege Haukeland Liadal (A): Hva vil statsråden foreta seg for å sikre barns beste i denne oppståtte situasjon i Rogaland?

Begrunnelse

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker har besluttet å avvikle forhandlingsmøter i Haugesund. Her møter alle vitner som er berørt i sakene og som danner grunnlag for hva som skjer med barna. I sin begrunnelse for endring er lang kø i saksbehandling oppgitt. Jeg er bekymret for at fylkesnemnda ikke ser helheten og at rettssikkerheten til barna ikke ivaretas.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Rogaland har i flere år hatt en ordning hvor det både er holdt forhandlingsmøter i Stavanger og i Haugesund. Det hører til unntaket at nemndene holder forhandlingsmøter på ulike steder. Det er for eksempel slik at Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker for Troms og Finnmark, som ligger i Tromsø, behandler alle saker fra disse to fylkene i Tromsø. Det er derfor ikke uvanlig at partene har relativt lang reisevei.
Som Stortinget er kjent med gjennom Prop. 1 S er saksbehandlingstiden i nemndene fortsatt for lang og forskjellene i berammingstid og saksbehandlingstid mellom de ulike nemndene er stor. For å sikre at fylkesnemndenes saksbehandling er betryggende, rask og tillitsskapende har departementet bedt fylkesnemndene om å effektivisere driften for å få ned saksbehandlingstiden. Det skal imidlertid ikke gå på bekostning av kvalitet og rettssikkerhet. Jeg kan ikke se at det er noe som tyder på at kvaliteten på saksbehandlingen blir dårligere ved at forhandlings-møtene holdes i Stavanger. Jeg har for øvrig merket meg at nemnda samtidig legger opp til noe fleksibilitet, ved at det unntaksvis og i særlig omfattende saker kan holdes forhandlingsmøte i Haugesund.
En fordel ved å legge alle saker til Stavanger er at personsikkerheten til ansatte og besøkende bedre kan ivaretas i lokalene i Stavanger. Disse lokalene har det som kalles en indre og en ytre sone, som innebærer at ansatte arbeider i en sone det ikke er mulig for andre å bevege seg fritt i. Lokalene i Stavanger har også installert alarm i hvert møterom. Dette er ikke ivaretatt i lokalene i Haugesund. Å tenke personsikkerhet i barnevernssaker er viktig da fylkesnemndene behandler saker av svært inngripende karakter og derfor vil kunne møte mennesker som opptrer truende og/eller bruker vold.
Jeg vil avslutningsvis nevne at jeg har satt i gang en evaluering av fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker og mottar sluttrapport i februar 2015. I evalueringen vil blant annet rettssikkerhet, ressursbruk og organisering bli gjennomgått. Denne evalueringen vil danne grunnlag for å se nærmere på om dagens ordning med fylkesnemndene er den mest hensiktsmessige, eller om det er aktuelt å gjøre endringer.