Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:191 (2014-2015)
Innlevert: 10.11.2014
Sendt: 11.11.2014
Besvart: 18.11.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Hva mener statsråden om at flere av de regionale helseforetakene forskyver på egne tidsfrister for svar til tilbydere om hvem som har fått anbud på rehabilitering eller rusbehandling, og samtidig er de samme foretakene strenge på tidsfrister for de som skal gi tilbud på anbud om de skal få være med i anbudet?

Begrunnelse

Flere av tjenestene til de regionale helseforetakene settes ut på anbud, slik at ideelle/private tilbydere kan komme med tilbud på å utføre tjenesten. Flere ideelle organisasjoner og stiftelser har henvendt seg og fortalt at helseforetak driver forhandlinger underveis og forskyver egen tidsfrist på hvem som får anbudet, og svarene på tilbudene kommer ikke før langt ut i november måned på tilbud som skal gjelde fra nyttår av.
Dette gir liten forutsigbarhet for tilbyderne på driftsiden, men også på hvordan de skal ta vare på sine ansatte og det skaper usikkert for deres eigerorganisasjoner. Dette kan på sikt undergrave ideell sektor og deres muligheter for å ha og ta vare på sine fagfolk, og muligheter for å ta på seg viktige samfunnsoppdrag. Vi kan på sikt komme inn i en negativ spiral, og vi som samfunn mister viktige aktører innen fagfelt som rus, psykiatri og rehabilitering.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det er viktig at de regionale helseforetakene i sine anskaffelser av helsetjenester fremstår på en profesjonell og forutsigbar måte i forhold til de virksomheter som tilbyr sine tjenester. Jeg har også stor forståelse for at de private tilbyderne er opptatt av at blant annet anbudsprosessenes fremdriftsplaner blir fulgt. Når det er sagt, så vil jeg også understreke at det er viktig at de regionale helseforetakene gjennomfører gode prosesser og evalueringer før endelig tildeling av avtaler skjer. Det er viktig at man sikrer en god dialog med alle tilbydere i forhandlinger og evalueringer, slik at en får gjennomført kvalitativt gode anskaffelser. Dette er alle parter tjent med. I dette arbeidet er en avhengig av at alle parter bidrar til ønsket fremdrift, og at en sikrer en likebehandling av alle tilbydere. Jeg har forstått at det har vært noen utsettelser i forhold til de opprinnelige tidsplaner i enkelte anskaffelser, men jeg opplever likevel ikke at det er grunnlag for å si at en fra de regionale helseforetakene har forsømt seg mht. fremdrift. Det har vært omfattende og svært utfordrende prosesser for helseforetakene, ikke minst i forhold til likebehandling av tilbyderne. Jeg vil likevel ta med meg de opplysninger stortingsrepresentant Bollestad viderebringer i sitt spørsmål mht. fremdrift, og forventer at dette er opplysninger som også vil inngå i de regionale helseforetakenes evalueringer av sine anskaffelsesprosesser. Dette er viktige innspill til videre forbedring av anskaffelsene av helsetjenester i fremtiden. Jeg vil samtidig benytte anledningen til å trekke frem noen positive forhold knyttet til de samme anskaffelsene. I regjeringens dialog med de ideelle virksomhetenes interesseorganisasjoner i forbindelse med den etablerte samarbeidsavtalen, har disse organisasjonene formidlet at det er en positiv utvikling i dialogen mellom de regionale helseforetakene og de aktuelle virksomhetene, særlig i forhold til langsiktige avtaler. Bildet av de anskaffelsesprosessene som har vært gjennomført innen tverrfaglig spesialisert behandling av rusproblemer, psykisk helsevern og rehabilitering er med andre ord også preget av en klar forbedring.