Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:610 (2014-2015)
Innlevert: 13.02.2015
Sendt: 13.02.2015
Besvart: 19.02.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Er rapporten om problemstillinger som følge av internasjonaliseringen i luftfarten fullført og når blir den i så fall gjort offentlig?

Begrunnelse

Da den forrige regjeringen sa nei til å endre utlendingsforskriften etter ønske fra Norwegian, ble det samtidig nedsatt et utvalg for å utrede alle sider ved den stadig økende internasjonaliseringen av luftfarten. I en sak på E24.no 25.04.13 sier daværende samferdselsminister at utredningen skal være ferdig innen utgangen av 2013.
Jeg forstår det slik at det fortsatt ikke er offentliggjort noen rapport om dette, mer enn ett år etter fristen. Kilder i luftfarten har også informert meg om at departementet faktisk har mottatt rapporten, men departementet mente rapporten ikke var departemental nok i sin form. Dette er ubekreftet informasjon.
Luftfart er en viktig næring for Norge og som er preget av sterk internasjonal konkurranse og et betydelig press på lønns- og arbeidsvilkår. Det reises også en rekke spørsmål for eksempel knyttet til hvilket lands lov som gjelder for blant annet skatt og arbeidsmiljø. Utredningen skulle gi et bedre faktagrunnlag for politikkendringer.
Det er svært uheldig at denne prosessen nå er mer enn et år på overtid. Denne sendrektigheten kan bidra til å svekke norsk luftfartsnæring.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Det har tatt lenger tid enn opprinnelig planlagt å ferdigstille rapporten. Det er slik at utredningsarbeidet har vært komplisert. Utviklingen i den internasjonale luftfartsnæringen skjer raskt, og det har vært et omfattende og vanskelig arbeid å skaffe seg oversikt over hva som er korrekt faktum til enhver tid. Utviklingen innebærer også at det stadig dukker opp nye problemstillinger som vi har måttet ta stilling til underveis. Jeg mener det er viktig at rapporten så langt det er mulig fanger opp de relevante forholdene, og at det har vært viktig å bruke nødvendig tid på arbeidet. Rapporten vil være omfattende, noe som også har medført behov for å legge ned mye arbeid i kvalitetssikringen.
Rapporten vil etter planen bli lagt frem i løpet av våren 2015. Den vil da bli sendt på offentlig høring.