Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:620 (2014-2015)
Innlevert: 16.02.2015
Sendt: 17.02.2015
Besvart: 24.02.2015 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Spørsmål

Geir Jørgen Bekkevold (KrF): Vil statsråden ta initiativ til å endre loven slik at barnevernstjenesten må begrunne hvorfor en bekymringsmelding henlegges uten at undersøkelse er iverksatt?

Begrunnelse

Flere har påpekt et behov for å innføre en begrunnelsesplikt ved henleggelse av meldinger, altså at barnevernet når de henlegger bekymringsmeldinger om vold og overgrep mot barn uten å iverksette undersøkelse, må skrive en begrunnelse for henleggelsen. I 2013 henla barnevernet 20 prosent av bekymringsmeldingene uten å iverksette undersøkelse. Det kan se ut til å være en god del vilkårlighet som ligger til grunn for hvilke saker som henlegges. Dersom feil saker henlegges, kan det få forferdelige konsekvenser for barnet det gjelder. Flere mener en begrunnelsesplikt vil kunne forhindre henleggelse av feil saker, til en viss grad, og at det vil synliggjøre ressursmangler, dersom det er slik at det bare er mangel på tid og kapasitet som egentlig er begrunnelsen for henleggelsen. Dette er dokumentasjon som kan være nyttig og viktig i seg selv.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Jeg ser at det kan være nyttig med en slik lovendring for å ivareta hensynet til barnets beste på en god måte. Jeg er selv opptatt av å styrke barns rettssikkerhet og ser at et en slik lovendring vil kunne bidra til dette.
I november 2014 ble det satt ned et lovutvalg som skal se på hvordan barnevernloven kan forenkles. Utvalget skal bl.a. vurdere barnevernets forebyggende ansvar, barnevernlovens tilpasning til nye familiemønstre og tiltakene i barnevernet.
Det fremgår også av mandatet til lovutvalget at utvalget skal vurdere om henleggelser av meldinger og undersøkelser etter barnevernloven skal begrunnes. Utvalget vil således vurdere spørsmålet nærmere og komme med en tilrådning i saken. Ved vurderingen av dette spørsmål og andre områder som fremgår av mandatet skal utvalget i samsvar med utredningsinstruksen redegjøre for økonomiske, administrative og andre vesentlige konsekvenser av sine forslag. Utvalget skal legge frem utkast til ny barnevernlov.
Jeg vil derfor ta stilling til dette når utvalget har levert sin utredning i august 2016.