Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:803 (2014-2015)
Innlevert: 24.03.2015
Sendt: 25.03.2015
Besvart: 10.04.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): Svært mange mennesker plages mye av lymfeødem dette gir seg utslag i kraftige smerter og bl.a. omfattende hevelser i store deler av kroppen. Behandlingstilbudet til denne pasientgruppa er dårlig og preges dessuten av manglende kompetanse. Det er stort sett fysioterapeuter med lymfeødem kompetanse som mestrer dette og disse er det få av.
Hvordan vil statsråden sørge for at denne pasientgruppa gis et tilfredsstillende behandlingstilbud og oppfølging både i spesialisthelsetjenesten og i primærhelsetjenesten?

Begrunnelse

Mange mennesker plages, oppfølginga av disse pasientene er variabel og mangelfull. Det er behov for oversikt og forbedring av tilbudet.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: På basis av en engelsk studie som fant 1,3 tilfeller av lymfødem per 1000 innbyggere, antar Helsedirektoratet at samlet forekomst i Norge av denne tilstanden kan være om lag 6800. Under halvparten av pasientene med lymfødem har kreft og kreftbehandling som årsak.
Fastlegene har ansvar for å følge opp pasienter med lymfødem. Diagnostisering av tilstanden kan være vanskelig. Av alle pasienter med perifere hevelser utgjør pasienter med lymfødem en liten andel. Korrekt bestemmelse av årsaken til hevelser er viktig fordi forskjellige årsaker betinger forskjellig behandling., Det er derfor viktig at spesialisthelsetjenesten bistår primærhelsetjenesten ved behov.
Behandlingen av pasienter med lymfødem utføres først og fremst av fysioterapeuter og består av det som benevnes ”komplett fysikalsk lymfødembehandling (KFL)”. Det er behov for økt kunnskap om effekt av behandlingen, spesielt manuell lymfedrenasje, selv om de fleste pasienter rapporterer positiv respons. Drenasje brukes av de fleste fysioterapeuter som behandler lymfødem. Det var 260 fysioterapeuter med KFL-kompetanse i 2009 og 340 pr mars 2015.
For å styrke behandlingstilbudet til denne pasientgruppen, og del av arbeidet med Nasjonal kreftstrategi 2013-2017, har Helsedirektoratet nedsatt en arbeidsgruppe som utarbeider anbefalinger for behandling av seneffekter og rehabilitering av kreftpasienter, inkludert lymfødembehandling. Arbeidet forventes ferdigstilt innen utgangen av 2015.
I tillegg vil Helsedirektoratet, som en del av de nasjonale handlingsprogrammene for kreftbehandling utarbeide en veileder for fysioterapi til kreftpasienter der det også gis anbefalinger om lymfødembehandling. Arbeidet forventes ferdigstilt innen utgangen av 2015.
Jeg legger til grunn at de forestående veilederne og anbefalingene fra Helsedirektoratet vil bidra til et samlet sett bedre tilbud til pasienter med lymfeødem, og at arbeidet også vil bidra til å synliggjøre eventuelle behov for både økt kunnskap og kompetanse på området slik at denne pasientgruppen gis et best mulig behandlingstilbud.