Skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til finansministeren

Dokument nr. 15:868 (2014-2015)
Innlevert: 15.04.2015
Sendt: 15.04.2015
Besvart: 22.04.2015 av finansminister Siv Jensen

Janne Sjelmo Nordås (Sp)

Spørsmål

Janne Sjelmo Nordås (Sp): Omfanget av utenlandsk registrerte kjøretøy i Norge synes å ha økt vesentlig etter utvidelsen av den europeiske unionen (EU) i 2004. Det svares ikke årsavgift fra utenlandskregistrerte kjøretøy i dag.
Vil statsråden ta initiativ til at det også innkreves årsavgift fra utenlandskregistrerte kjøretøy som brukes i et lengre tidsrom i Norge, for eksempel mer enn tre måneder i et kalenderår?

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Årsavgiften er i første rekke en fiskal avgift. Det vil si at avgiftenes primære formål er å skaffe staten inntekter. Det er ingen direkte sammenheng mellom veibruk og avgiftsnivå i årsavgiften. De eksterne kostnadene knyttet til bruken av kjøretøyene fanges opp av veibruksavgiftene på drivstoff. I tillegg belastes bileierne for ulike former for brukerbetalinger (bompenger). Veibruksavgiften på drivstoff og bompenger påløper i utgangspunktet ved all bruk av kjøretøy på norske veier, uavhengig av om kjøretøyet er utstyrt med norske eller utenlandske kjennemerker.
Alle land det er naturlig å sammenligne oss med benytter i større eller mindre grad avgifter på bil som en inntektskilde. For å unngå at samme kjøretøy beskattes i flere land, er de enkelte land som et overordnet prinsipp henvist til å avgiftslegge «sine egne biler». Dette innebærer at de enkelte lands borgere henvises til å benytte kjøretøy som er registrert og avgiftsbelagt i eget hjemland, mens bruk av kjøretøyet utenfor landets grenser ikke utløser krav om registrering og avgifter der. Som det følger av dette kan Norge derfor ikke uten videre ilegge utenlandske kjøretøy norsk årsavgift. Dette kan resultere i dobbel avgiftsbelastning og krav om at norske kjøretøy som benyttes over en lengre periode i utlandet blir ilagt en avgift også der.
I den grad en ønsker å pålegge utenlandske kjøretøy en større del av de kostander som bruken i Norge påfører, må dette skje på andre måter enn gjennom årsavgiften.
Reglene om bruk av kjøretøy med utenlandske kjennemerker i Norge følger av forskrift 20. juni 1991 nr. 381 om toll- og avgiftsfri innførsel av utenlandsregistrert motorvogn til midlertidig bruk i Norge. Avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge er tillatt for personer med midlertidig opphold i Norge. Tilsvarende rett har personer som har fast oppholdssted i et annet land. I tillegg oppstiller forskriften en del tilfell hvor personer bosatt i Norge tillattes å benytte kjøretøy med utenlandske kjennemerker her i landet. Dersom reglene brytes, det vil eksempelvis kunne skje hvis bilen benyttes over en lengre tidsperiode i Norge, skal i utgangspunktet kjøretøyet registreres i Norge og norske avgifter, herunder årsavgiften, betales.