Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1045 (2014-2015)
Innlevert: 29.05.2015
Sendt: 29.05.2015
Besvart: 08.06.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): Hvilke planer har statsråden for driften av Solås?

Begrunnelse

Solås rehabiliteringsinstitusjon er en veletablert institusjon på Gjøvik. Bygningsmassen ble i sin tid overført til Oppland fylkeskommune med en forutsetning om at den skulle driftes som helseinstitusjon av en ideell forening. Statsråden har tidligere vært opptatt av rehabiliteringsfeltet og understreket behovet for kapasitet i institusjoner.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Spørsmålet fra stortingsrepresentant Aasrud har vært forelagt Helse Sør-Øst RHF, som i brev til Helse- og omsorgsdepartementet av 3. juni 2015 redegjør for saken.
Det som tidligere ble benevnt "Solås rehabiliteringssenter" ble i 2002 en del av Sykehuset Innlandet HF. Stedet er i dag en seksjon i Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering som er organisert i divisjon Habilitering og rehabilitering.
En arbeidsgruppe i Sykehuset Innlandet har i perioden juni 2014 – april 2015 foretatt en utredning av organisering og lokalisering av habilitering/rehabilitering og somatiske sykehustjenester. 28.april 2015 tok styret i Sykehuset Innlandet HF arbeidsgruppens rapporter til orientering og ba administrerende direktør om å utarbeide forslag til høringsdokument på basis av utredningen til behandling i styremøtet 3. september 2015. Samlokalisering av fysikalsk medisin og rehabilitering vil være et av temaene i den eksterne høringen høsten 2015.
Verken helseforetakets styre eller administrerende direktør vil ta stilling til de konkrete forslagene i arbeidsgruppens rapporter før høringsuttalelser er innhentet og den nasjonale helse- og sykehusplanen er vedtatt.