Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1151 (2014-2015)
Innlevert: 16.06.2015
Sendt: 17.06.2015
Besvart: 29.06.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Ingvild Kjerkol (A)

Spørsmål

Ingvild Kjerkol (A): Hvordan vil statsråden følge opp spørsmålet om kamera i taxi som effektivt verktøy for bedre trygghet og kvalitet for både taxikunder og taxisjåførene?

Begrunnelse

Kamera i taxi er praktisert som et middel for å oppnå trygghet og kvalitet for både kunder og sjåfører. Datatilsynet og personvernnemda er sterkt kritiske til dette og ønsker at det ikke skal være mulig. Det er i dag gode tekniske muligheter for å praktisere dette på en måte som ivaretar viktige personvernhensyn. Det er også viktig at personvern veies opp imot andre viktige hensyn som trygghet og sikkerhet. Undertegnede har registrert at statsråden har uttrykt en positiv holdning til bruk av kamera i taxi og synes det er en konstruktiv holdning til et viktig spørsmål for taxinæringa og ikke minst taxikunder. I desember i fjor tapte f.eks. Sandnes Taxisentral AS ankesaken mot Datatilsynet om kameraovervåking i bilene sine. De kjører likevel med dashbordkamera som ikke er ulovlig. Kamera er koplet til tenningen og blir stoppet når motoren ikke går. Dette er altså et relativt uavklart lovområde med hensyn som ikke er godt vektet imot hverandre av lovgiver.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Løyveordningen for taxi reguleres i yrkestransportloven, som administreres av Samferdselsdepartementet. Det er ingenting i yrkestransportloven i dag som hindrer at taxinæringen bruker kameraovervåkning i bilene sine. Det stemmer, som nevnt i begrunnelsen for spørsmålet, at jeg har en positiv holdning til bruk av kamera i taxi, så lenge det skjer innen lovlige former.
Den legale avgrensingen av hva som kan tillates brukt av overvåkingsutstyr i en taxi reguleres av personopplysningsloven. Loven administreres av Justis- og beredskapsdepartementet, og håndheves av Datatilsynet.
I saken du omtaler i begrunnelsen, fant Datatilsynet at løpende overvåkingsopptak i taxiene ikke er tillatt etter personopplysningsloven. Derimot kan det tas i bruk løsninger for å ta et bilde fra taxien ved turens start eller slutt. Datatilsynet har uttalt at de vurderer løpende overvåkingsopptak som tillatt dersom opptaket igangsettes ved å utløse en alarm.
Taxi er offentlig tilgjengelig transportmiddel, men kan ikke uten videre sammenlignes med buss, tog, trikk eller T-bane hvor løpende kameraovervåkning tillates brukt. Reisende med kollektive transportmidler må forholde seg til et ukjent antall medreisende man ikke kjenner.
Risikoen for at det kan oppstå situasjoner der det kan være behov for politiet å gjennomgå videoopptak fra transportmidlet i etterkant, vil være betydelig større enn ved taxireiser i sin alminnelighet. Taxi er en individuell reisemåte som styres av en bruker som har et ønske om, og kanskje et reelt behov for, å kunne reise alene.
Spørsmål om trygghet i taxi har to sider – sjåføren kan bli utsatt for voldelige passasjerer, men vi har og hatt tilfeller der sjåfører har begått overgrep mot passasjerer. Alle som skal være sjåfør i yrkestransport av personer må ha kjøreseddel utstedt av politiet, og personer som politiet ikke anses egnet for et slikt yrke vil ikke få kjøreseddel. At man har fått kjøreseddel basert på vandelsvurdering ved utstedelse av kjøreseddelen, er imidlertid ingen garanti for fremtidig adferd.
Jeg er opptatt av at en eventuell overvåking i taxi ikke bare skal kunne være en beskyttelse for sjåfører, men også for brukerne av taxi.
Jeg vil ta opp disse spørsmålene med justisministeren, for å se om det kan finnes løsninger som både ivaretar passasjerenes og sjåførenes sikkerhet uten å komme i konflikt med personopplysningsloven.