Skriftlig spørsmål fra Tone Merete Sønsterud (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:91 (2015-2016)
Innlevert: 21.10.2015
Sendt: 22.10.2015
Besvart: 28.10.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Tone Merete Sønsterud (A)

Spørsmål

Tone Merete Sønsterud (A): Jeg har merket meg at statsråden og andre representanter fra regjeringspartiene begrunner manglende jernbaneinvesteringer med at det ikke finnes ferdige planlagte prosjekter å investere i.
Hva er status for planlegging av forbedringer på Kongsvingerbanen, og er det aktuelt for statsråden å framskynde arbeidet med krysningsspor ved å øke investeringsmidlene?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Siden stortingsvalget i 2013 er jernbaneverkets budsjett økt med ca. 50 %, tilsvarende rundt 6 mrd. kr. Dette gir en samlet bevilgning for årene 2014-2016 som er 2,3 mrd. kr over 3 år med gjennomsnittlig årlig planramme for første fireårsperiode av Stoltenberg II sin Nasjonal transportplan 2014-2023. Med regjeringens budsjettforslag for 2016 ligger vi med andre ord godt foran skjema når det gjelder investeringer i jernbane.
Jeg er uenig i en beskrivelse om at er «manglende jernbaneinvesteringer» i statsbudsjettet. Det er satt av mer enn 9,6 mrd. kr til jernbaneinvesteringer i 2016. Men det er et faktum at dette nivået er noe lavere for 2016 enn i 2015. Dette skyldes primært at investeringsbehovene på de store pågående jernbaneprosjektene var ekstraordinært høye i 2014 og i 2015, mens de er nå er noe lavere i 2016 – bl.a. som følge av at to store prosjekter på Dovrebanen (Langset-Kleverud) og Vestfoldbanen (Holm-Holmestrand-Nykirke) ferdigstilles i hhv. 2015 og 2016.
Alle igangsatte store jernbaneprosjekter får bevilgning til optimal videreføring i 2016. Samtidig er planstatus slik for de neste store planlagte prosjektene at de ikke klarer fremskyndes til oppstart 2016. Vi bruker derfor 2016 til en ytterligere kraftig vekst i planlegging av nye prosjekt. Det settes av 1 144 mill. kr til planlegging og grunnerverv for nye investeringsprosjekter, som bl.a. inkluderer flere tiltak på Kongsvingerbanen, rettet mot å bedre transportforholdene for både passasjerer og gods, jf. Prop. 1 S (2015-2016). Til sammenligning var bevilgning i 2012 (tredje år i forrige NTP periode, altså sammenlignbart år med tanke på forberedelse av prosjekter til påfølgende NTP periode) på 47 mill. kr.
Vi fortsetter også veksten i satsingen på vedlikehold og fornyelse av eksisterende jernbane. Vedlikeholdsetterslepet kuttes dermed for andre år på rad, etter veldig mange år med økende forfall. Det foreslås i budsjettet å bevilge over 4,8 mrd. kr til vedlikehold av jernbaneinfrastrukturen, dette er en økning på vel 30 pst. fra saldert budsjett 2015. Jernbaneverkets vedlikeholdsbudsjett for 2016 inkluderer 544 mill. kr til ERTMS-prosjektet (innføring av en helt ny generasjon signal- og sikringsanlegg).
Jernbaneverket planlegger flere stasjonstiltak på Kongsvingerbanen for å legge til rette for flere tog og lengre togsett. Tiltakene, som omfatter flere og lengre plattformer samt nye kulverter, legger til rette for mer stabil trafikkavvikling og bedre tilgjengelighet på stasjonene. I første omgang gjennomføres det planlegging av stasjonene på Sørumsand, Skarnes og Rånåsfoss/Auli:

•På Sørumsand stasjon starter arbeidet med byggeplan i 2016, med sikte på byggestart i 2018. Anslått prosjektkostnad er 170–180 mill. kr.
•På Skarnes stasjon gjennomføres arbeidet med detaljplan i 2016, med sikte på byggestart i løpet av perioden 2018–2023.
•På Rånåsfoss/Auli pågår det en konsekvensutredning (KU) for å fastlegge framtidig plassering av stasjon. Det planlegges å gjennomføre arbeidet med reguleringsplan i 2016, med sikte på gjennomføring i perioden 2018–2023.

For å bedre forholdene for godstransporten foreslår regjeringen bl.a. å sette av 5 mill. kr til å ferdigstille tømmerterminalene på Norsenga og Koppang i 2016. Tømmerterminalen på Norsenga ble tatt i bruk i 2012, og prosjektet ferdigstilles i 2016. Anslått sluttkostnad er 35 mill. kr.
Jernbaneverket opplyser at det ikke behov for økte bevilgninger til kap. 1350, post 30 Investeringer i linjen i 2016 til bygging av nye kryssingsspor, da planstatus tilsier at det er lite sannsynlig at det er mulig å starte bygging av nye kryssingsspor på Kongsvingerbanen i 2016. Jernbaneverket arbeider for tiden med en analyse for å ut finne hvilke ytterligere tiltak som gir størst effekt på kjøretid og kapasitet på Kongsvingerbanen, herunder kryssingsspor og andre tiltak. Analysen er planlagt fullført i løpet av året, og på denne bakgrunnen kan det iverksettes tiltak som bidrar til å få mest mulig kapasitet ut av enkeltsporet på Kongsvingerbanen.
Jernbaneverket holder også på med å revidere strategien for gods på jernbane, og dette arbeidet kan få konsekvenser for Kongsvingerbanen. Dette arbeidet planlegges også fullført i løpet av året, og vil være del av grunnlaget for etatenes forslag til Nasjonal transportplan 2018-2029.