Skriftlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:124 (2015-2016)
Innlevert: 28.10.2015
Sendt: 28.10.2015
Besvart: 03.11.2015 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Kirsti Bergstø (SV)

Spørsmål

Kirsti Bergstø (SV): Er det riktig forståelse av regelverket at det ikke er mulig å motta noen form for godtgjørelse som folkevalgt og samtidig motta sykepenger eller arbeidsavklaringspenger?

Begrunnelse

Jeg har blitt kontaktet av en person som har vært folkevalgt som kommunestyrerepresentant og som har fått brev fra NAV om at all godtgjørelse for vervet som folkevalgt de siste fire årene må tilbakebetales. Dette begrunnes i at vedkommende har vært delvis i jobb og mottatt arbeidsavklaringspenger i løpet av perioden. Jeg er videre gjort oppmerksom på at flere kommunestyrerepresentanter og fylkestingsrepresentanter som har mottatt sykepenger eller arbeidsavklaringspenger i ettertid har mottatt brev fra NAV med krav om tilbakebetaling av godtgjørelse. I disse tilfellene er det ikke snakk om tapt arbeidsfortjeneste, men møtegodtgjørelse.

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: Representant Bergstøs spørsmål dreier seg om hvorvidt det er mulig å motta godtgjørelse som folkevalgt samtidig som man mottar sykepenger eller arbeidsavklaringspenger. Representanten viser til at hun har blitt kontaktet av en person som har vært folkevalgt som kommunestyrerepresentant og som har fått brev fra Arbeids- og velferdsetaten om at all godtgjørelse for vervet som folkevalgt de siste fire årene må tilbakebetales. Dette skal være begrunnet i at vedkommende har vært delvis i jobb og mottatt arbeidsavklaringspenger i løpet av perioden.
Jeg finner innledningsvis grunn til å presisere at Arbeids- og velferdsetaten ikke ber om tilbakebetaling av godtgjørelse for verv som folkevalgt, men kun kan kreve feilaktig utbetalt ytelse fra folketrygden tilbake.
Det er et vilkår for rett til sykepenger fra folketrygden at man har mistet inntekt på grunn av arbeidsuførhet (funksjonsnedsettelse) som klart skyldes sykdom eller skade. Møtegodtgjørelse regnes som inntekt og tas med i sykepengegrunnlaget. I de tilfeller der vedkommende er 100 prosent sykmeldt kan man ikke motta kompensasjon fra folketrygden for tapt inntekt samtidig som man mottar godtgjørelse for verv i kommunestyret, da dette regnes som inntekt. Graderte sykepenger kan imidlertid utbetales samtidig som man mottar godtgjørelse for verv i kommunestyret.
Arbeidsavklaringspenger skal reduseres ut fra det antall timer stønadsmottakeren har vært eller kunne ha vært i inntektsgivende arbeid. Ytelsen utbetales da på bakgrunn av informasjon som stønadsmottaker fører på meldekortet, som sendes Arbeids- og velferdsetaten hver fjortende dag. Mottakeren skal alltid oppgi de timene han eller hun har utført arbeid eller utøvet verv som gir inntekt eller godtgjørelse. Dette gjelder også politiske verv. Timene skal føres selv om inntekten/godtgjørelsen kommer på et senere tidspunkt. Mottakeren skal føre de timene som godtgjørelsen er ment å dekke.
Dersom noen får et vedtak fra Arbeids- og velferdsetaten som de mener er feil, kan vedkommende klage på vedtaket slik at saken kan prøves på nytt.