Skriftlig spørsmål fra Else-May Norderhus (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:251 (2015-2016)
Innlevert: 23.11.2015
Sendt: 24.11.2015
Besvart: 01.12.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Else-May Norderhus (A)

Spørsmål

Else-May Norderhus (A): Tresfjordbrua i Vestnes kommune åpnet 24.10.15. De som skal inn i Tresfjorden, og ikke har brikke, må nå betale full pris for en bro de ikke benytter seg av. I valgkampen besøkte statsråden kommunen, og det ble da sådd tvil om det ville bli en bompengeløsning rundt Tresfjorden. Dette er eksportveien E136, noe som tilsier at det er mye gjennomgangstrafikk på strekningen.
Vil statsråden gjøre endringer i bompengeinnkrevingen slik at de som ikke bruker broen unngår å betale bompenger?

Begrunnelse

Politikerne i Vestnes og Rauma har jobbet aktivt med å få sikret Måndalstunellen og bygd Tresfjordbrua, noe som vil gi både en tryggere vei samtidig som at de som passerer Vestnes og skal til Rauma, kan komme seg raskere fram. Prosjektet er også viktig for langtransporten mellom Ålesund og Åndalsnes. Statens Veivesen har lagt fram sitt forslag til bompengefinansiering, og det er uro blant de som bor der rundt innretningen på bompengene. De som pendler daglig gjennom bommen på Vågstrandtunnellen har fått høye kostnader, og kjøring til og fra fritidsaktiviteter vil også bli dyrt. Det etterspørres derfor en ordning for de som bor på Vågstranda og Hjelvik med postnummer 6387, som vil gi mulighet for de som returnerer med kjøretøy under 3,5 tonn innen 9 timer å få annullert bompengeavgiften. Dette dreier seg om ei lita bygd som blir inneklemt mellom to bommer, og det eneste servicetilbudet i bygda er en lite butikk som eies av bygdefolket selv. Ved kommunevalget i 2015 måtte befolkningen kjøre til Måndalen for å stemme. Med dagens løsning må de betale bompenger for å gjøre sin borgerplikt. Det må betales 42 kr i bompenger om de kjører mot Åndalsnes og 90 kr om de kjører til kommunesenteret Vestnes- uten brikke. Dagens ordning er likevel slik at det er 50 % rabatt på ordningen om de har brikke, men da må det betales et forskudd på 6000 kr, noe som må gjøres to ganger i året.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Dagens regjering har som mål å redusere bompengeandelen i veiprosjekter. I en rekke bomprosjekter har vi redusert bompengebelastningen sammenlignet med planene som lå til grunn i Nasjonal Transportplan.
La meg minne om at bompengeopplegget for Tresfjordbruen, som representanten Botten tar opp, ble vedtatt under Stoltenberg II regjeringen i Prop. 80 S (2011-2012). Løsningen, slik den ble vedtatt av Stortinget, ble satt i drift 24. oktober 2015. Løsningen innebærer at det er satt opp to bomstasjoner rundt Tresfjorden. Man belastes kun bompenger dersom man passerer begge bomstasjonene innen én time. Denne løsningen forutsetter bruk av AutoPASS brikke. Foreløpige tall viser at om lag 90 pst. av de passerende rundt Tresfjorden bruker brikke.
Som et ledd i regjeringens bompengepolitikk har Samferdselsdepartementet foreslått for Møre og Romsdal fylkeskommune at det settes i gang et prøveprosjekt hvor det ikke kreves bompenger ved kjøring rundt Tresfjorden. Målet med prøveprosjektet er å undersøke den faktiske trafikklekkasjen rundt fjorden. På grunn av garantiansvaret må fylkeskommunen gi sin tilslutning før et prøveprosjekt kan startes opp. På bakgrunn av prøveprosjektet vil man senere ta en avgjørelse om det opprinnelige opplegget skal benyttes eller om det skal være fri passering rundt fjorden. Ettersom Stortinget har vedtatt løsningen som nå er i bruk, må Stortinget underrettes før igangsetting av prøveprosjektet.
Jeg minner samtidig om at regjeringen har foreslått en bompengereform, hvor man blant annet foreslo å innføre en ordning med såkalt rentekompensasjon. I ordningen øker staten den statlige finansieringsandelen i alle bomprosjekt som velger å inkluderes i bompengereformen. Ordningen åpner for økt økonomisk støtte til blant annet Tresfjordbruen, som representanten Botten tar opp. Dette vil kunne bidra til å redusere/eliminere den økonomiske risikoen for bomselskapet av vår foreslåtte prøveordning. Jeg merker meg at Arbeiderpartiet ikke ønsket å støtte regjeringens foreslåtte bevilgning til å finansiere denne ordningen.