Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:485 (2015-2016)
Innlevert: 25.01.2016
Sendt: 26.01.2016
Besvart: 01.02.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Kan det bes om en oversikt over antall asylsøkere ankommet over Storskog fra Russland fordelt på; nasjonalitet og når det ble søkt om asyl, hva slags oppholdsgrunnlag de har i Russland, herunder varighet og om de eventuelt har hatt en oppholdstillatelse som har gått ut, samt om søknaden er avvist realitetsbehandling i de sakene hvor det foreligger vedtak?

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Politiets utlendingsenhet (PU) opplyser 27. januar d.å. at det i 2015 totalt kom 5 439 asylsøkere over Storskog. Søkerne er fordelt på 41 nasjonaliteter. Flest søkere kom fra Syria (1 713), Afghanistan(1 617), Irak (406), statsløse (353)og Pakistan (301). Videre kom det et betydelig antall søkere fra Egypt (286), Iran (146), Bangladesh (97), Libanon (79), Nepal (59) og India(49). Jeg gjør oppmerksom på at disse tallene er basert på informasjon som ble ført manuelt, så feilregistreringer kan forekomme. Videre viser tallene anført nasjonalitet ved ankomst, ikke verifisert nasjonalitet.
Asylankomstene over Storskog startet i det små sommeren 2015, og til å begynne med var det primært syrere som kom til Norge over dette grensepasseringsstedet. I september s.å. begynte det å komme andre nasjonaliteter, som afghanere, irakere og iranere. I oktober kom det nesten 1 000 syrere og ca. 600 afghanere over Storskog. Også en rekke andre nasjonaliteter begynte å komme i oktober. I november gikk andelen syrere kraftig ned (ca. 350). Samtidig var det en økning i antallet afghanere, med over 900 ankomster denne måneden.
Når det gjelder søkernes oppholdsgrunnlag i Russland, opplyser Utlendingsdirektoratet (UDI) at om lag 15 % av alle søkerne har oppholdstillatelse i, eller multivisum til, Russland. Det må imidlertid tas et forbehold her, da ikke all informasjon er lagt inn i Datasystemet for utlendings- og flyktningsaker, DUF. Departementet besitter ikke statistikk over varigheten av de ulike oppholdsgrunnlagene, men det er tale om tillatelser av både lang (års) og kort (dagers) varighet.
UDI oppgir videre at direktoratet per 17. januar 2016 har fattet 1 207 vedtak i asylsøknader fremsatt ved Storskog (tallet inkluderer også 108 henleggelser). 854 søknader er avslått i medhold av utlendingsloven § 32 (nektet tatt til realitetsbehandling), mens 180 søknader er avslått etter at saken er realitetsbehandlet i Norge. 65 søknader er innvilget etter realitetsbehandling. Jeg bemerker at det også her er noe usikkerhet knyttet til tallene.