Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:837 (2015-2016)
Innlevert: 01.04.2016
Sendt: 01.04.2016
Besvart: 08.04.2016 av fiskeriminister Per Sandberg

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Jeg viser til det enstemmige kommunestyrevedtaket i Måsøy kommune 3. mars 2016 vedrørende adgangskriterier til kongekrabbefisket, som referert i begrunnelsen til spørsmålet.
Hva er statsrådens vurdering av kravet om at hele Vest-Finnmark innlemmes i kvalifiseringsområdet for kongekrabbefisket?

Begrunnelse

I kommunestyremøte 3. mars 2016 gjorde Måsøy kommune følgende enstemmige vedtak vedrørende adgangskriteriene for kongekrabbefisket:

"Kommunestyret takker utvalget for et rask, grundig og utfyllende arbeid i forbindelse med utarbeidelse av rapporten og tar denne til orientering. Kommunestyret slutter seg samtidig til utvalgets strategi i det videre arbeid, men ber om at en holder seg til alternativt krav om at hele Vest-Finnmark innlemmes i kvalifiseringsområdet."

Per Sandberg (FrP)

Svar

Per Sandberg: Vi har som kjent et todelt forvaltningsregime hvor det søkes å begrense videre spredning av kongekrabbe i norske områder. Innenfor et kvoteregulert område i Øst-Finnmark, nærmest grensen til Russland hvor det er etablert en betydelig bestand, forvaltes bestanden som en ressurs som kan bidra til å opprettholde næringsaktivitet og sysselsetting i området. Utenfor dette området er det et mål å holde en lavest mulig bestand gjennom fritt fiske.
Da vestgrensen for det kvoteregulerte området ble satt ved 26°Ø i august 2004, var dette bl.a. basert på en tilrådning fra Havforskningsinstituttet om at en slik grense ville være mest hensiktsmessig for å kunne lykkes i å begrense spredningen vestover langs kysten. Dette basert på topografien i området.
Vestgrensen ved 26°Ø ble deretter også nøye vurdert i tilknytning til St.meld. nr. 40 (2006-2007) Forvaltning av kongekrabbe. Både Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet vurderte da at en vestgrense ved 26°Ø ville være mest hensiktsmessig for å begrense videre spredning av krabben vestover. Det ble samtidig foreslått at en åpen adgang til å delta i det regulerte kongekrabbefisket øst for 26°Ø skulle avgrenses til fartøy hjemmehørende i det samme området. Stortinget behandlet og sluttet seg til forslagene i meldingen i mars 2008.
I Meld. S. 17 (2014-2015) Evaluering av forvaltningen av kongekrabbe ble det etablerte forvaltningsregimet vurdert på nytt. Et todelt forvaltningsregime med gjeldende vestgrense ble fortsatt vurdert som hensiktsmessig for å begrense videre spredning. Næringskomiteen uttrykte ved behandlingen av meldingen at "Komiteen registrerer at modellen med delt forvaltning har vært vellykket. Man har klart å utvikle et kommersielt fiske i øst, samtidig som man evner å holde bestanden under kontroll med et utrenskningsfiske i vest". Det ble også vurdert særskilt om fartøy fra Måsøy kommune skulle få adgang til det kvoteregulerte fisket i Øst-Finnmark ved videreføring av gjeldende vestgrense. Stortinget vedtok imidlertid 15. juni 2015 en videreføring av både gjeldende vestgrense og av adgangskriteriene for å delta i det kvoteregulerte fisket.
På bakgrunn av ovennevnte mener jeg det på nåværende tidspunkt ikke er aktuelt å flytte vestgrensen for det kvoteregulerte kongekrabbefisket til fylkesgrensen mot Troms, slik jeg forstår forslaget. Det ville vært i strid med Stortingets beslutning om å videreføre gjeldende vestgrense. Dersom forslaget er å forstå dit hen at fartøy fra Vest-Finnmark må få adgang til å delta i det kvoteregulerte fisket i Øst-Finnmark, uten en flytting av vestgrensen, vil dette også være i strid med Stortingets vedtak. En slik løsning ville for øvrig medført mange nye fartøy i det kvoteregulerte fisket i Øst-Finnmark, med betydelig redusert lønnsomhet for de enkelte fartøy som konsekvens.
Fangststatistikken viser for øvrig at fartøy som ikke er hjemmehørende i Øst-Finnmark har betydelige inntektsmuligheter i det frie fisket etter kongekrabbe vest for 26°Ø, og slik sett også har tilgang til å høste av denne ressursen. Det kan også nevnes at det etter initiativ fra Måsøy kommune ble innført et generelt forbud i 2009 mot å fiske med krabbeteiner for fartøy over 21,35 meter i kystnære områder. Dette for å skjerme lokal flåte og tradisjonelt fiskeri fra redskapskonflikt med større fartøy som fangster kongekrabbe. Man har således vært oppmerksom og iverksatt tiltak som skjermer for uheldige virkninger i det området som ligger nærmest inntil det regulerte området, hvor interessen for å delta i det frie fisket sannsynligvis er størst.