Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1429 (2015-2016)
Innlevert: 09.08.2016
Sendt: 09.08.2016
Besvart: 16.08.2016 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Med de kommunesammenslåingene som er vedtatt pr 1. juli:
Hvor mange nye kommuner omfattes av den vedtatte nye tilskuddsordningen for mellomstore kommuner (over 9.000 innbyggere) med regionsenterfunksjon, og hvor mye kan påregnes i ekstra inntekter pr innbygger pr år for disse nye kommunene?

Begrunnelse

Stortinget vedtok i juni et nytt inntektssystem for kommunene. Her er det vedtatt innført en ny tilskuddsordning for nye sammenslåtte mellomstore kommuner (over 9 000 innbyggere) som ved å slå seg sammen utgjør et sterkere tyngdepunkt i sin region. Ordningen skal ha et årlig omfang fra 2018 på 200 mill. kr.
Når en foreløpig status gjøres opp for kommunereformen 1. juli 2016, er det mulig å lage en oversikt over hvilke nye kommuner som kommer inn under kriteriene for den nye ordningen. Det bes om at departementet gir en slik oversikt i svaret, og et tentativt anslag for hvor mye ekstra inntekter pr år disse kommunene kan påvente pr. innbygger når ordningen får helårsvirkning med 200 mill. kr samlet, gitt at ordningen forbeholdes mellomstore kommuner som ikke f eks omfattes av storbytilskudd.
Det må selvsagt tas forbehold om at detaljene i utformingen av ordningen ikke er vedtatt, og at det kan bli flere kommunesammenslåinger i tiden fremover som påvirker regnestykket.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Regjeringen foreslo i kommuneproposisjonen for 2017 å opprette en ny tilskuddsordning for mellomstore kommuner som slår seg sammen og dermed utgjør et sterkere tyngdepunkt i sin region. Den nye tilskuddsordningen er et resultat av avtalen mellom Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet om nytt inntektssystem for kommunene. Ordningen vil omfatte kommuner som har mer enn 9 000 innbyggere etter sammenslåing. Det er satt av 200 mill. kroner til ordningen fra 2018 og tilskuddet innfases med halvårsvirkning på 100 mill. kroner fra 2017.
Departementet vil foreslå nærmere kriterier for tildeling av det nye tilskuddet i statsbudsjettet for 2017. Siden detaljene rundt utformingen av ordningen ikke er klare enda, er det ikke mulig å si noe sikkert om hvilke nye kommuner som vil motta tilskuddet. Videre pågår det fremdeles mange lokale prosesser ute i kommunene som kan føre til flere kommunesammenslåinger i reformperioden, noe som kan få betydning for antallet kommuner som vil motta det nye tilskuddet. Den konkrete beregningen av tilskudd per kommune kan derfor først foretas når kriteriene for ordningen og fremtidig kommunestruktur er avklart.