Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:574 (2016-2017)
Innlevert: 27.01.2017
Sendt: 30.01.2017
Besvart: 03.02.2017 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Hvor mange, tabellarisk oppstilt, har fått innvilget oppholdstillatelse etter utlendingsforskriftens § 8-7 i perioden 20018-2016 og hvor mange, tabellarisk oppstilt har fått innvilget arbeidstillatelse i perioden 2008-2016?

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Utlendingsforskriften § 8-7 gjelder oppholdstillatelse i medhold av lovens § 38 ved praktiske hindringer for retur som utlendingen ikke selv rår over. Bestemmelsen innebærer at Utlendingsnemnda (UNE), etter anmodning om omgjøring, og på visse vilkår, kan gi oppholdstillatelse etter lovens § 38 (oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket) til en asylsøker som har fått endelig avslag. Det er blant annet en forutsetning for slik tillatelse at det ikke er tvil om søkerens identitet og at søkeren har bidratt til å muliggjøre retur.
Bestemmelsen er en videreføring av tilsvarende bestemmelse i gammel utlendingsforskrift (forskrift av 21. desember 1990 nr. 1098), og har eksistert siden 31. mai 2007. Det er UNE som gir oppholdstillatelse etter forskriftens § 8-7.
I utlendingsmyndighetenes datasystem for utlendings- og flyktningsaker (DUF) registreres ikke tillatelser med hjemmel i utlendingsforskriften § 8-7. Fra 2012 har UNE registrert denne type tillatelser manuelt. Basert på manuell statistikk og interne rundspørringer i UNE, anslår UNE at det i perioden 2008-2016 er gitt i underkant av ti tillatelser i medhold av bestemmelsen.
En oppholdstillatelse etter utlendingsforskriften § 8-7 gir i utgangspunktet også rett til å ta arbeid og til å drive ervervsvirksomhet i hele riket, jf. utlendingsloven § 60 tredje ledd bokstav b.