Skriftlig spørsmål fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1038 (2016-2017)
Innlevert: 02.05.2017
Sendt: 03.05.2017
Besvart: 11.05.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Hans Fredrik Grøvan (KrF)

Spørsmål

Hans Fredrik Grøvan (KrF): Folkehelseregelverket skal verne mot skadelig støy. Regeltolkningen som har vært praktisert av Fylkesmannen i Agder har skapt store utfordringer for virksomheten på Justøy Bibelcamp og vil gjøre det samme for mye annen tilsvarende møtevirksomhet utendørs.
Vil statsråden ta et initiativ til å presisere at det ikke er denne type arrangementer som regelverket er ment å stoppe, og at kristne møter skal kunne holdes utendørs eller i telt i sommer- Norge fortsatt?

Begrunnelse

Justøy Bibelcamp kunne i 2016 ikke gjennomføre sitt program i møtetelt på den campingplassen i Lillesand som de har gjort i mer enn 50 år. Arrangøren er utrygg for at det samme vil skje i år. Campingen har 2500 gjestedøgn og er en stor turistdestinasjon i Lillesand. Campingen gir et rimelig og rusfritt ferietilbud til familier og samler folk fra hele landet. Den ligger plassert i idyllisk skjærgård og har aktivitetstilbud for små og store. Gjennom 4 - 5 uker arrangerer de 1 times formiddagsmøte og et ca. 1,5 times kveldsmøte 6 dager i uken. På disse møtene er det tale og sang. Det er vanskelig å forstå at folkehelseregelverket er slik å forstå at denne type arrangementer med allsang, tale og solosang, evt. mindre sanggrupper er ulovlig støy i lovens forstand.
På campingen er det også hytter som ble bygd etter at campingen startet opp. Det framstår som underlig at hensynet til disse hyttebeboerne skal veie tyngre enn hensynet til en virksomhet som har vart i 52 år.
Arrangøren er innforstått med at lyd må måles, og at kommunen skal definere en tålegrense for lyd etter å ha foretatt en helhetsvurdering. Men det er vanskelig å forstå at uansett hvor lavt lydnivået er fra møtevirksomheten blir den stemplet ulovlig fordi man bruker lydforsterker.
Hvis vedtaket som ble fattet av Fylkesmannen i 2016 blir stående også for 2017, vil det for alle praktiske formål sette en stopper for denne tradisjonsrike campingvirksomheten. Artister og talere vil ikke si ja til å delta hvis man ikke kan bruke lydanlegg så folk kan høre hva som blir sagt. Gjester vil ikke være der hvis ikke den aktiviteten som har vært der kan fortsette. Det er tale om store investeringer som er gjort over tid for å kunne være en attraktiv bibelcamp som ikke lenger vil kunne tas i bruk og som igjen vil påføre arrangøren økonomiske tap.
Regelverket skal verne mot skadelig støy, men en regeltolkning vi har sett praktisert i 2016 vil kunne sette en stopper for Justøy Bibelcamp og skape presedens for mye annen kristen møtevirksomhet utendørs.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Departementet har i utgangspunktet ikke mulighet til å gå inn i enkeltsaker, men kan uttale seg om regelverket på generelt grunnlag. Folkehelseloven og forskrift om miljørettet helsevern stiller krav til at støy ikke skal ha negativ innvirkning på helsen. Støy omfatter ikke bare lyd med direkte skadelig virkning, men omfatter også uønsket lyd. Det er kommunen som kan treffe enkeltvedtak for å sikre at regelverket overholdes. Vedtaket kan påklages til fylkesmannen. I forvaltningen er det ikke anledning til å klage på klageinstansens vedtak, men enhver som mener å ha vært utsatt for urett fra den offentlige forvaltningen, kan klage til Sivilombudsmannen. Forskrift om miljørettet helsevern åpner opp for konkrete og skjønnsmessige vurderinger i de enkelte tilfellene. Helsemyndighetene gir retningslinjer og veiledere for hvordan regelverket kan praktiseres. I Helsedirektoratets veileder om musikkanlegg og helse er det blant annet oppstilt grenseverdier for forebygging av helseplager for omgivelsene. Det er likevel opp til kommunen å vurdere den konkrete saken, og retningslinjer og veiledere er ikke rettslig bindende.
I saker om støy, enten det gjelder støy fra et arrangement med taler og sang eller fra en større musikkfestival, er det gjerne flere hensyn som må avveies. Arrangementer med sang og forsamling vil i mange tilfeller bidra positivt til trivsel og glede, og regelverket er ikke gitt med det formål at slike arrangementer skal stanses helt. Men samtidig er det ofte motstridende interesser i saker om støy, og regelverket skal ivareta flere hensyn, som for eksempel både behov for rekreasjon og muligheten til å samles til sang og hyggelig lag. Ulike interesser må veies mot hverandre og man må søke løsninger der interessene harmoniseres så godt det lar seg gjøre, slik at arrangementer kan gjennomføres uten at det medfører helseplage for berørte. Slik jeg kjenner saken er søknad for årets arrangement ikke behandlet i kommunen ennå, og jeg vil oppfordre til at kommunen i sin behandling av saken tar med begge parters erfaringer fra tidligere arrangementer.