Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1152 (2016-2017)
Innlevert: 23.05.2017
Sendt: 23.05.2017
Besvart: 02.06.2017 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Hva er begrunnelsen for at Marinejegerkommandoen på Haakonsvern nå gjennomfører kutt i antall stillinger og hvordan vil stillingskuttet påvirke Marinejegerkommandoens evne til å delta både i nasjonal beredskap og i internasjonale operasjoner?

Begrunnelse

Fra langtidsplanproposisjonens (Prop. 151 S (2015–2016) omtale av Forsvarets spesialstyrker:

«Spesialstyrkene er en relevant ressurs med høy tilgjengelighet, og har de siste årene deltatt i flere internasjonale operasjoner samtidig som den nasjonale beredskapen har vært opprettholdt.» [...] «De taktiske enhetene Forsvarets spesialkommando og Marinejegerkommandoen videreføres slik at begge enhetene innehar kapasitet for å løse hele spekteret av spesialoperasjoner.»

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 23. mai 2017 med spørsmål fra stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt om bemanningen av Marinejegerkommandoen (MJK) på Haakonsvern i Bergen.
Forsvarets spesialstyrker er en viktig ressurs for Forsvaret. Det er avdelinger med høy tilgjengelighet og kompetanse som kan bidra i hele konfliktskalaen. Forsvarets spesialstyrker ble opprettet som egen avdeling i Forsvaret 1. januar 2014 for å muliggjøre en helthetlig utvikling av spesialstyrkene og sikre best mulig ressursutnyttelse. Stortinget har gjennom behandlingen av Innst. 62 S (2016-2017) gitt sin tilslutning til den videre utviklingen av spesialstyrkene slik den er beskrevet i Prop. 151 S (2015–2016) – Kampkraft og bærekraft (LTP). Forsvaret styres gjennom de operative ambisjoner som gis av Forsvarsdepartementet i IVB/LTP.
Variasjoner i antall kvalifiserte kandidater på marinejegeropptaket innebærer at antall ansatte ved avdelingen i perioder kan overstige det antall årsverk avdelingen er tildelt. Dette medførte at det i en periode i 2016 var flere ansatte ved avdelingen enn det som egentlig var fastsatt. Når Forsvarets spesialstyrker nå styrer mot det tildelte antall årsverk i MJK vil dette av enkelte kunne oppfattes som en reduksjon, uten at dette er tilfelle. Justeringene skjer i tråd med føringer gitt av Sjef Forsvarets spesialstyrker og er behandlet i henhold til Hovedtariffavtalen. Med hensyn til MJKs evne til å delta i nasjonal beredskap og internasjonale operasjoner vil Forsvarssjefen i samråd med sjef Forsvarets spesialstyrker til enhver tid prioritere hvordan personellet skal benyttes for å gi best operativ effekt.