Skriftlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1388 (2016-2017)
Innlevert: 29.06.2017
Sendt: 30.06.2017
Besvart: 04.07.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Hadia Tajik (A)

Spørsmål

Hadia Tajik (A): Meiner statsråden at uttalelsen frå prosjektleiar for PNB vitnar om ei god og høg kvalitetsmessig utgreiing, og - stiller han seg bak den?

Begrunnelse

Prosjektleiar for PNB har uttalt at barneleik er meir støyande enn det framtidige nasjonale beredskapssenteret på Taraldrud, mellom anna til Østlandets blad 26. juni i år:

"Støy fra beredskapssenteret kommer til å bli neglisjerbar i skolegården i forhold til andre støykilder. Det er ungene selv som kommer til å stå for støyen i skolegården. Støyen fra Taraldrud kommer til å være hørbar, men ikke et problem."

Oppegård kommunes fagleiar og Folkehelseinstituttet omtaler dette som misvisande.

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Spørsmål som omhandler nasjonal sikkerhet og beredskap fortjener grundig behandling. Jeg er kjent med at representanten Tajik har hatt møte med aksjons-gruppen «Stopp Støyen». Jeg har forståelse for deres bekymringer, og de skal tas på alvor. Jeg tar imidlertid avstand fra deres støyvideo, som jeg mener gir et galt bilde av den aktuelle støyen, og jeg er uenig i deres faktabeskrivelser og løsningsforslag.
Det er krevende å diskutere støy, og jeg vil derfor understreke at uttalelsen fra vår prosjektleder bygger på to sentrale premisser:

I)Støypåvirkningen fra beredskapssenteret vil være lav ved skoler og barnehager, og langt under de nasjonale retningslinjene.
II)Ved samtidig lyd fra to lydkilder, hvor den ene er mer enn 10 dB høyere enn den andre, vil sistnevnte knapt være merkbar

Det er god kvalitet på utredningene som er gjort. Utredningene viser bl.a. at støy fra beredskapssenteret – med unntak av noen få enkeltskudd o.l. - neppe vil være hørbart i skolegården i friminuttene. I en undervisningssituasjon ute i skolegården vil det periodevis være mulig å høre lyder fra beredskapssenteret, og et fåtall enkeltlyder på rundt 60 dB, men det er ingen grunn til å anta at dette skal oppleves som forstyrrende. Prosjektlederen har ønsket å beskrive den forventede støyen. Det må han kunne gjøre. Hans poeng har vært at det ikke er grunn til å tro at aktiviteten på beredskapssenteret skal forringe eller forstyrre undervisningssituasjonen eller friminuttene i skolene.
Det er i retningslinjene for håndtering av støy ved arealplanlegging lagt til grunn ulike grenseverdier for ulike støykilder, ut fra en erkjennelse av at plagegraden vil være forskjellig avhengig av hvilken type lyd det er snakk om. Det er lavere grenser for skyting enn for andre aktiviteter. Dette er lagt til grunn for prosjekteringen. Det er like fullt et faktum at ved to samtidige lyder – hvor den ene er langt høyere enn den andre – så vil laveste lyd knapt være merkbar, slik prosjektleder også sier.
Jeg vil legge til at støybildet endrer seg når man beveger seg inn i skogsområdene nær beredskapssenteret, og i markaområdene øst og sørøst for senteret. Her erkjenner jeg et ansvar for forringelse av friluftsopplevelsen, særlig for barn og unge. Mitt departement er derfor i dialog med skolene og barnehagene for å etablere kompenserende tiltak. Her vil vi så langt det er mulig etterstrebe at det er de berørte som skal få prioritere hvilke tiltak som er ønsket, innenfor visse økonomiske rammer.